Ustavno sodišče je moralo presoditi, ali je bila kršena pritožnikova pravica do nepristranskega sodišča iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker je izpodbijani sklep izdala sodnica, na katero se je žaljiva izjava nanašala. Ker na to vprašanje ni bilo mogoče odgovoriti brez hkratne presoje ustavnosti tretje povedi prvega odstavka 78. člena ZKP (ki določa, da sklep o kaznovanju zaradi žalitve sodišča izda preiskovalni sodnik oziroma senat, pred katerim je bila dana žaljiva izjava, če pa je žalitev zapisana v vlogi, tak sklep izda sodišče, ki naj o vlogi odloči), je Ustavno sodišče presojalo tudi ustavnost te zakonske določbe.

Ustavno sodišče je s to odločbo spremenilo stališče, ki ga je sprejelo v odločbi št. U-I-145/03 z dne 23. 6. 2005. Presodilo je, da je v položaju, ko sodnik odloča o kaznovanju udeleženca postopka po prvem odstavku 78. člena ZKP zaradi žalitve, ki je usmerjena zoper tega sodnika osebno, videz nepristranskosti sodišča okrnjen do te mere, da ni več mogoče govoriti o nepristranskem sojenju v smislu prvega odstavka 23. člena Ustave. Skladno s tem stališčem je razveljavilo tretjo poved prvega odstavka 78. člena ZKP, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevno žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma, ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje. Ustavno sodišče je odločilo, da je v teh primerih odločanje o kaznovanju treba prepustiti drugemu sodniku, ki se mu zadeva dodeli v skladu s splošnimi pravili Sodnega reda o dodeljevanju zadev sodnikom. Zaradi ugotovljene kršitve pravice do nepristranskega sodnika je Ustavno sodišče razveljavilo tudi izpodbijani sklep in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Ustavno sodišče je presojalo in razveljavilo tudi drugo poved 130. člena ZKP, kolikor se nanaša na možnost spremembe denarne kazni, izrečene po prvem odstavku 78. člena tega zakona, v kazen zapora.

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper pravnomočni sklep, s katerim je bil pritožnik kot zagovornik v kazenskem postopku na podlagi 78. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) kaznovan z denarno kaznijo, ker naj bi po zaključku glavne obravnave žalil razpravljajočo sodnico.