Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper pravnomočno sodbo, s katero je sodišče na podlagi drugega v zvezi s prvim odstavkom 25. člena Zakona o prekrških odvzelo pritožnikovo osebno vozilo. Vozilo je bilo odvzeto v prekrškovnem postopku zoper drugo osebo, ki je s tem vozilom storila dva cestnoprometna prekrška.

Ustavno sodišče je uvodoma poudarilo, da smisel stranske sankcije odvzema predmetov iz 25. člena Zakona o prekrških ni kaznovanje; smisel te sankcije je storilcu preprečiti razpolaganje s predmetom, s katerim bi prekršek lahko ponovil, ali odstraniti nevarnost, ki izhaja že iz samega obstoja predmeta. Odvzem predmetov torej nima narave kazni, temveč naravo varnostnega ukrepa.

V nadaljevanju je Ustavno sodišče opozorilo na svojo dosedanjo presojo, po kateri je odvzem predmetov poseg v človekovo pravico do zasebne lastnine, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave. Odvzem predmetov je zato dopusten samo, če sledi ustavno dopustnemu cilju (tretji odstavek 15. člena Ustave) ter če je skladen s splošnim načelom sorazmernosti (ki izhaja iz 2. člena Ustave), tj. če je primeren, nujen in proporcionalen (sorazmeren v ožjem smislu) glede na koristi, ki bodo zaradi njega nastale.

V obravnavanem primeru je sodišče pritožnikovo vozilo odvzelo, da bi storilcu preprečilo ponovno izvrševanje cestnoprometnih prekrškov ter s tem ogrožanje zdravja in življenja ljudi. Ustavno sodišče je pritrdilo stališču sodišča o obstoju verjetnosti, da bo storilec, ki je bil zaradi hujših cestnoprometnih prekrškov že večkrat obsojen, istovrstne prekrške ponavljal. Ni pa sledilo presoji sodišča, da iz ugotovljenih okoliščin izhaja verjetnost, da bo storilec prekrške ponavljal prav s pritožnikovim vozilom, in da je zato odvzem pritožnikovega vozila primerno sredstvo za preprečevanje storilčeve ponovitvene nevarnosti. Posledično je Ustavno sodišče presodilo, da je bilo z odvzemom vozila nesorazmerno poseženo v pritožnikovo pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave.

Ustavno sodišče je izpodbijano pravnomočno sodbo v odločitvi o stranski sankciji odvzema predmetov razveljavilo in zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje.