Pritožnica je izpodbijala sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je to ugodilo reviziji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sodbi socialnih sodišč prve in druge stopnje spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek pritožnice za odpravo odločb prve in druge stopnje Zavoda zavrnilo. Zavod je njeno zahtevo za povračilo stroškov dveh postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Češkem zavrnil, ker ni izpolnjevala pogojev za njeno uveljavitev po predpisih Republike Slovenije. Vrhovno sodišče je poudarilo, da mora zavarovana oseba, da bi lahko uspešno uveljavila povrnitev stroškov zdravljenja v drugi državi članici Evropske unije, najprej izpolnjevati pogoje za uveljavitev zdravstvene storitve po predpisih Republike Slovenije. Ker pritožnica ni izpolnjevala starostnega pogoja, ki ga za uveljavitev pravice do oploditve z biomedicinsko pomočjo določa drugi odstavek 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni upravičena do povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih na Češkem.

Ustavno sodišče je s sklepom samo začelo postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, kolikor je določal, da ima v okviru specialistično ambulantne dejavnosti ženska pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo do dopolnjenega 43. leta starosti. Drugi odstavek 6. člena Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki naj bi ga sporna določba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja podrobneje opredelila, namreč določa “le”, da mora biti ženska v starostni dobi, ki je primerna za rojevanje. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja z navedeno določbo parom, v katerih je ženska dopolnila 43 let, brez izrecnega zakonskega pooblastila omejila dostop do te pravice. S tem so prekoračila okviru ustavno dopuščenega podzakonskega urejanja človekove pravice do zdravstvenega varstva. Drugi odstavek 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v navedenem obsegu je zato razveljavilo.

Izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča je temeljila na razveljavljeni določbi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ustavno sodišče je zato razveljavilo tudi njo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.