Ustavno sodišče je zavrnilo ustavno pritožbo pritožnika, ki je neuspešno odškodninsko tožil javno podjetje, ki oskrbuje prebivalce s pitno vodo v občini Komen, ker je za določen čas odklopilo pitno vodo na vodovodnem priključku, iz katerega se je oskrbovalo njegovo gospodinjstvo. Sodišči, ki sta odločali o protipravnosti odklopa pitne vode, se sicer nista opredelili do trditev pritožnika, da občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo zaradi neskladja z določbami o človekovih pravicah iz Ustave v konkretni zadevi ni dopustno uporabiti.

Ustavno sodišče je kljub temu zavrnilo ustavno pritožbo pritožnika, in sicer zato, ker v njej ni izpodbijal drugega samostojnega nosilnega stališča sodišča druge stopnje, po katerem prekinitev dobave pitne vode v razmerju do pritožnika ni bila protipravna že zato, ker pritožnik z javnim podjetjem ni bil v pogodbenem razmerju za dobavo pitne vode, pač pa je pogodbeno razmerje obstajalo med javnim podjetjem in tretjo tožnico, ki je bila lastnica priključka. Zato Višjemu sodišču ni mogoče očitati, da se glede pritožnika ni opredelilo do vprašanja morebitne protiustavnosti občinskega odloka, saj taka opredelitev ni potrebna v primeru, ko je treba strankin zahtevek zavrniti že iz drugega samostojnega razloga.