Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi, s katero je pritožnica kot neizvoljena kandidatka za županjo izpodbijala sodbo Upravnega sodišča in sklep Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice o zavrnitvi njenih pritožb zoper poročilo o izidu županskih volitev zaradi nepravilnosti v postopku volitev. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno sodišče začelo postopek za oceno ustavnosti 100., 101. in 102. člena Zakona o lokalnih volitvah.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da zakonska ureditev pritožbenega postopka pred občinskim svetom in volilnega spora pred Upravnim sodiščem ne vsebuje bistvenih prvin, ki bi morale biti določene za učinkovito uresničevanje pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave in pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, pri čemer za tako pomanjkljivo ureditev ni našlo ustavno dopustnega razloga. Zato je ugotovilo, da so 100., 101. in 102. člena Zakona o lokalnih volitvah v neskladju z Ustavo. Zakonodajalcu je določilo rok za odpravo neskladja in sprejelo način izvršitve svoje odločbe, s katerim je tudi tokrat prehodno določilo le najnujnejša pravila, da bi Upravno sodišče lahko odločilo v tovrstnih sodnih sporih.

V zvezi z očitki ustavne pritožbe je Ustavno sodišče presodilo, da je občinski svet z izključitvijo javnosti s konstitutivne seje, na kateri je odločal o pritožničini pritožbi, kršil pravico pritožnice do javne obravnave iz 22. člena Ustave. Zahtevnost odločanja o pritožbi zoper poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev ne more biti razlog za izključitev javnosti s seje občinskega sveta. Ustavno sodišče je ugotovilo tudi, da je občinski svet s tem, ko je pritožnici in njenemu pooblaščencu preprečil navzočnost na seji mandatne komisije in občinskega sveta, hkrati pa je dopustil navzočnost predsednika občinske volilne komisije, katere odločitev je pritožnica izpodbijala s pritožbo na občinski svet, kršil pritožničino pravico do enakopravne obravnave iz 22. člena Ustave. Ugotovilo je tudi kršitev pritožničine pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker sta občinski svet in Upravno sodišče odklonila presojo zatrjevanih nepravilnosti, ki naj bi se zgodile med volilno kampanjo in naj bi vplivale na volilni izid. Ustavno sodišče je zato sodbo Upravnega sodišča in sklep občinskega sveta, kolikor se nanaša na zavrnitev pritožbe (ne pa, kolikor se nanaša na ugotovitev izvolitve župana), razveljavilo ter zadevo vrnilo Upravnemu sodišču v novo odločanje.