Ustavno sodišče je zadevi presojalo z vidika pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, katere sestavni del je tudi pravica stranke do izjave. Presodilo je, da lahko v primerih, ko se ugotovitve davčnega organa v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora pri plačniku davka, ki za račun davčnega zavezanca obračunava in plačuje akontacijo dohodnine, nanašajo tudi na davčnega zavezanca, ki mu davčni organ kasneje obnovi postopek odmere dohodnine, davčni zavezanec svoje pravne koristi učinkovito in dejansko zavaruje le, če mu je priznana lastnost stranskega udeleženca že v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora in s tem zagotovljena tudi pravica do izjave.
Ustavno sodišče je odločalo o ustavnih pritožbah pritožnikov, ki sta bila zaposlena v gospodarski družbi, ki je zanju kot plačnica davka plačevala akontacije dohodnine in obvezne prispevke. Iz sklepa o obnovi postopka odmere dohodnine sta izvedela, da davčni organ pri družbi delodajalki izvaja davčni inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb. Kot davčna zavezanca za plačilo dohodnine sta od davčnega organa zahtevala priznanje položaja stranskih udeležencev in udeležbo v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, kar so jima davčni organi in sodišči zavrnili.