Ustavno sodišče je odločalo o pravilnosti postopka preimenovanja Titove ulice v Cesto osamosvojitve Slovenije v Občini Radenci. Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti postopka sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Odlok), s katerim je bila ulica preimenovana, so vložili stanovalci ulice in skupina občinskih svetnikov.

Pobudniki so Odloku med drugim očitali, da je bil sprejet v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena Zakona o lokalni samoupravi. Ustavno sodišče je pojasnilo, da je petnajstdnevni rok iz te zakonske določbe, samostojna faza postopka za sprejetje občinskega predpisa v širšem smislu, ki traja od sprejetja občinskega predpisa v občinskem svetu do njegove razglasitve in objave v uradnem glasilu občine. Ta rok predlagateljem oziroma pobudnikom referenduma omogoča, da se seznanijo s sprejetim predpisom in se odločijo, ali bodo predlagali razpis referenduma oziroma dali pobudo volivcem za njegov razpis. Prav tako je rok namenjen zbiranju ustreznega števila podpisov v podporo pobudi za razpis referenduma, če tako zahteva statut občine. Župan bi ravnal samovoljno in arbitrarno, če bi v občinskem svetu sprejeti predpis razglasil in objavil pred iztekom roka, saj bi občanom na ta način onemogočil neposredno sodelovanje pri upravljanju lokalnih javnih zadev.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je župan Občine Radenci razglasil in objavil Odlok pred iztekom petnajstdnevnega roka ter s tem občanom in občinskim svetnikom onemogočil, da bi sprožili začetek referendumskega postopka. Zato je odločilo, da je bil Odlok sprejet po postopku, ki je v neskladju s tretjim odstavkom 46. člena Zakona o lokalni samoupravi in posledično s tretjim odstavkom 153. člena Ustave. Odlok je odpravilo ter omogočilo, da se odpravijo škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti in nezakonitosti. Da ne bi zadevna ulica ostala brez imena, je Ustavno sodišče naložilo tudi način izvršitve svoje odločbe. Odločilo je, da se do uveljavitve nove ureditve za ime sporne ulice uporablja Odlok o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, ki je veljal pred uveljavitvijo spremembe z Odlokom.