Ustavno sodišče je ugotovilo, da je pritožnik pred sodiščem prve stopnje predlagal izvedbo dokazov v zvezi z ugotavljanjem njegovega (so)lastništva v družbi Immo Invest Found AG v Liechtensteinu, ki je pravno pomembno za ugotovitev, ali je storil očitano mu grobo kršitev, zaradi katere naj ne bi bil upravičen do odpravnine. Sodišče prve stopnje pritožnikovih predlaganih dokazov ni izvedlo, temveč je izvedlo le nekatere dokaze, ki jih je predlagala tožena stranka. Niti v sklepu, s katerim je zavrnilo pritožnikove dokazne predloge, niti v sodbi ni obrazložilo, zakaj je štelo, da so dokazi, ki jih je predlagal pritožnik, nepotrebni. Sodišče druge stopnje se je do pritožnikovega očitka o neobrazloženi zavrnitvi njegovih dokaznih predlogov sicer opredelilo, vendar na način, da je s svojo obrazložitvijo tudi samo kršilo pravico pritožnika iz 22. člena Ustave. Tudi obrazložitev Vrhovnega sodišča ne ustreza standardu obrazložene zavrnitve dokaznih predlogov, kot izhaja iz 22. člena Ustave.
 
S tem, ko so sodišča brez ustrezne obrazložitve zavrnila pritožnikove dokazne predloge, so prekršila obveznost, ki izhaja iz 22. člena Ustave, tj. da mora sodišče zavrnitev dokaznega predloga ustrezno obrazložiti. Po presoji Ustavnega sodišča je takšno ravnanje sodišč v nasprotju s temeljnimi jamstvi poštenega postopka (pravice do izjave), kot izhajajo iz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave. Zato je Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje.

 

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi, s katero je pritožnik izpodbijal odločitev sodišč v delovnem sporu o zavrnitvi zahtevka za plačilo odškodnine zaradi odpoklica s funkcije predsednika uprave. Zadevo je presojalo z vidika pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Poudarilo je, da za sodišče iz te ustavne pravice izhaja obveznost, da dokazne predloge strank pretehta in predlagane dokaze, če se nanašajo na dejstva, ki so v sporu pravno relevantna, izvede. Sodišče pa ni dolžno slediti dokaznim predlogom strank, če oceni, da izvedba predlaganega dokaza na odločitev sodišča ne bi mogla vplivati, vendar mora zavrnitev dokaznega predloga stranke ustrezno obrazložiti.