Številka:   U-II-1/04      
Datum:     26. 2. 2004
 

ODLOČBA

 
 Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis predhodnega referenduma, začetem na zahtevo Državnega zbora, na seji dne
26. februarja 2004
 
o d l o č i l o :

 
1. Referendumsko vprašanje, vsebovano v zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23. 12.1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, ki se v prvi alineji glasi, da:
 
“mora vsaka oseba, ki je bila dne 25. 2. 1992 prenesena iz registra stalnega prebivališča v register tujcev brez stalnega prebivališča in želi uveljaviti status stalnega prebivališča za nazaj, začeti postopke z ustrezno vlogo, v kateri mora pojasniti okoliščine, zaradi katerih si ni pravočasno uredila statusa skladno s Temeljno ustavno listino in ustavnim zakonom za njeno izvedbo ter zakonom o tujcih oziroma drugimi predpisi, ki so urejali to problematiko v obdobju po osamosvojitvi Republike Slovenije;”
 
je v nasprotju z Ustavo.
 
2. Referendumsko vprašanje iz prejšnje točke izreka, ki se v drugi alineji glasi, da:
 
“je rok za vložitev vloge za priznanje statusa stalnega prebivališča za nazaj 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona;”
 
ni v nasprotju z Ustavo.
 
3. Referendumsko vprašanje iz 1. točke izreka, ki se v tretji alineji glasi, da:
 
“se prizna status za nazaj samo osebam, za katere se ugotovi, da so si poskušale urediti svoj status v celotnem obdobju od 25. 2. 1992 dalje, pa si tega niso mogle urediti zaradi objektivnih okoliščin oziroma zaradi kršitve materialnega ali procesnega prava s strani upravnega organa;”
 
je v nasprotju z Ustavo.
 
4. Referendumsko vprašanje iz 1. točke izreka, ki se v četrti alineji glasi, da:
 
“lahko zahteva obnovo postopka izdaje dovoljenja za stalno prebivanje po zakonu o tujcih (ZTuj1 in ZTuj2) ali ZUSDDD oziroma po tem zakonu tudi Zveza veteranov vojne za Slovenijo, rok za vložitev take zahteve pa je dve leti po uveljavitvi tega zakona oziroma po izdaji odločbe po tem zakonu;”
 
je v nasprotju z Ustavo.
 
5. Referendumsko vprašanje iz 1. točke izreka, ki se v delu pete alineje glasi, da:
 
“upravičenci po tem zakonu niso osebe, ki se niso odzvale pozivu Predsedstva Republike Slovenije za prestop iz JLA oziroma sestave zveznih organov SFRJ v roku, določenem v tem pozivu;”
 
je v nasprotju z Ustavo,
 
v preostalem delu, ki se glasi:
 
“oziroma so delovale proti vrednotam, ki jih v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije varuje kazenska zakonodaja Republike Slovenije;”   
 
ni v nasprotju z Ustavo.
 
6. Referendumsko vprašanje iz 1. točke izreka, ki se v šesti alineji glasi, da:
 
“je izključena vsaka možnost uveljavljanja pravic, ki so vezane na status stalnega prebivališča za nazaj (retroaktivno), oziroma izplačevanja odškodnin;”
 
je v nasprotju z Ustavo.
 
7. Referendumsko vprašanje iz 1. točke izreka, ki se v sedmi alineji glasi, da:
 
“se v zakonu izrecno določi kot hujše kaznivo dejanje vsako dejanje upravnega organa pri izdajanju odločb v zvezi z urejanjem statusa za nazaj, ki je v očitnem nasprotju z ustavo, vključno z morebitnim izdajanjem odločb o priznanju statusa stalnega prebivališča za nazaj brez izrecne podlage zakona ali zakonitega predpisa, kar določa tretji odstavek 153. člena Ustave Republike Slovenije,”
 
je v nasprotju z Ustavo.
 
8. Odločba začne učinkovati z dnem vročitve Državnemu zboru.
 
 
O b r a z l o ž i t e v