Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-114/11 z dne 9. junija 2011 odločilo o pobudi za presojo ustavnosti Zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper ter Akta o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini Koper, ki so jo vložili Krajevna skupnost Ankaran, Skupnost Italijanov Ankaran in drugi.

Ustavno sodišče je odločilo, da se ustanovi Občina Ankaran, pri čemer se prve volitve v organe te občine izvedejo v okviru rednih lokalnih volitev leta 2014. To odločitev je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Sovdat. Ker je na ta način dokončno zavarovalo ustavno varovan položaj pobudnikov, je soglasno odločilo, da izpodbijani Zakon in Akt o razpisu lokalnih volitev nista v neskladju z Ustavo, zato se lahko volitve v Mestni občini Koper izvedejo na njuni podlagi. Ob tem je poudarilo, da imajo italijanska narodna skupnost in njeni pripadniki v Občini Ankaran vse pravice, ki izhajajo iz mednarodnopravnih obveznosti Republike Slovenije, in vse posebne pravice iz 64. člena Ustave. Sodnica Sovdat je dala delno odklonilno in delno pritrdilno ločeno mnenje. Sodnika Deisinger in Petrič sta dala pritrdilni ločeni mnenji. 

***

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-137/10 z dne 26. novembra 2010 ugotovilo, da je Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v neskladju z Ustavo. Presodilo je, da je Državni zbor s tem, ko ni ustanovil občin Ankaran in Mirna, ravnal arbitrarno oziroma samovoljno ter s tem kršil nekatera temeljna ustavna načela in ustavne pravice pobudnikov. Zato je Državnemu zboru naložilo, da navedeno protiustavnost odpravi. Državni zbor se je na odločbo odzval le delno, z ustanovitvijo Občine Mirna, zakona, ki bi ustanovil Občino Ankaran pa do danes ni sprejel. Zato, ker se Državni zbor na odločbo št. U-I-137/10 ni v celoti odzval, so pobudniki za ustanovitev Občine Ankaran kljub uspehu v postopku pred Ustavnim sodiščem ostali brez učinkovitega ustavnosodnega varstva zoper samovoljno ravnanje Državnega zbora. Pravno varstvo vsakogar, ki je prizadet v svojih ustavnih pravicah, pa mora biti v Republiki Sloveniji zagotovljeno, saj to zahteva načelo pravne države. Zato je moralo v tej zadevi to varstvo zagotoviti Ustavno sodišče.

Zagotovitev učinkovitega ustavnosodnega varstva pravic pobudnikov bi terjala, da bi moralo Ustavno sodišče poseči v razpisane volitve v Mestni občini Koper in razveljaviti izpodbijani Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper. Namesto tega se je Ustavno sodišče odločilo za pristop, ki učinkovito zagotavlja tako pravici do volitev in lokalne samouprave prebivalcev Mestne občine Koper kot tudi pravico do uresničevanje lokalne samouprave prebivalcev Ankarana. V ta namen je Ustavno sodišče v tokratnem primeru določilo nov način izvršitve odločbe št. U-I-137/10 in s tem vsem prizadetim zagotovilo uresničevanje njihovih ustavnih pravic: pobudnikom in prebivalcem Ankarana s tem, da je ustanovilo Občino Ankaran in določilo vse potrebno za razpis volitev v njene organe na rednih lokalnih volitvah leta 2014, prebivalcem Mestne občine Koper pa s tem, da se lahko izvedejo volitve na podlagi izpodbijanega zakona in akta o razpisu volitev. Pri ustanovitvi Občine Ankaran je Ustavno sodišče sledilo siceršnji ureditvi ustanovitve občin, po kateri se volitve v občinski svet in volitve župana nove občine izvedejo ob prvih rednih volitvah po njeni ustanovitvi.

                                                                            dr. Ernest Petrič
                                                                             Predsednik

Številka: U-I-114/11-15
Datum:   9. 6. 2011
 

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO