Številka: U-II-2/04 
              U-I-76/04
Datum:   15. 4. 2004
 
 

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti zahteve za razpis referenduma in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki ga zastopa Županja Danica Simšič, na seji dne 15. aprila 2004
 
s k l e n i l o:

1. Zahteva za oceno ustavnosti zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) se zavrže.
 
2. Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000 in 51/02) se zavrže.