U-I-181/17

Opravilna št.:
U-I-181/17
Akt:
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) (ZDLov-1), 5. in 6. al. 1. odst. ter 2. odst. 63. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti pete in šeste alineje prvega odstavka ter drugega odstavka 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Predpise, ki so prenehali veljati, presoja le v skladu s pogoji iz drugega odstavka 47. člena Zakona o Ustavnemu sodišču. Ker so bile izpodbijane določbe med postopkom pred Ustavnim sodiščem v celoti spremenjene oziroma so prenehale veljati, je Ustavno sodišče zahtevo predlagatelja zavrglo.
 
Geslo:
1.2.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Državni svet. 1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve. 1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-181/17-7   
12. 9. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 12. septembra 2019
 

sklenilo:

 
Zahteva za oceno ustavnosti pete in šeste alineje prvega odstavka ter drugega odstavka 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Državni svet je vložil zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o divjadi in lovstvu (v nadaljevanju ZDLov-1). Predlagatelj navaja, da izpodbija 63. člen ZDLov-1 ter z njim povezane člene, ki urejajo lovsko izkaznico, zlasti 62. in 75. člen ZDLov-1. Meni, da je ureditev preklica veljavnosti lovske izkaznice v nasprotju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave. Jezikovna razlaga pete in šeste alineje prvega odstavka 63. člena ZDLov-1 naj bi vodila do treh različnih razlag, ki naj bi imele za prizadete osebe povsem drugačne posledice. Hkrati pa naj bi bile vse tri mogoče razlage v nasprotju z drugim odstavkom 63. člena ZDLov-1, ki določa preklic lovske izkaznice lovcu, ki mu je dokazano katero od dejanj iz četrte do šeste alineje prvega odstavka 63. člena ZDLov-1, pri čemer ni določeno, kdo in v kakšnem postopku naj bi tako dejanje dokazal. Predlagatelj še navaja, da ureditev prenehanja lovske izkaznice nesorazmerno posega v pravico do združevanja v lovsko družino, ki jo varuje 42. člen Ustave. Sankcija prenehanja veljavnosti lovske izkaznice, ki dejansko pomeni prenehanje pravice opravljati lovsko dejavnost, naj bi bila nesorazmerna s storjenimi prekrški, ki pogosto niti niso povezani z lovsko dejavnostjo. Šesta alineja prvega odstavka 63. člena ZDLov-1 namreč omogoča odvzem lovske izkaznice tudi tistim, ki so storili prekrške s področja varstva narave, zaščite živali in orožja. Člen 63 ZDLov-1 naj bi bil nesorazmeren tudi zato, ker ne ureja trajanja ukrepa prenehanja veljavnosti lovske izkaznice, prav tako ne upošteva, da je lahko posameznik obsojen za prekršek v različnih vlogah, pri čemer je lahko stopnja zavržnosti ravnanja bistveno drugačna. Izpodbijana ureditev naj ne bi omogočala, da bi se pri izreku prenehanja veljavnosti lovske izkaznice upoštevala teža izrečene prekrškovne sankcije, saj naj bi lovec v vsakem primeru ob storjenem prekršku izgubil lovsko izkaznico. Prepoved pravice do lova je po predlagateljevem mnenju hud poseg v gospodarski položaj in identiteto posameznika ter lahko pomeni tudi poseg v pravici do varstva dela (66. člen Ustave) ter podjetništva (74. člen Ustave).
 
2. Iz navedb predlagatelja izhaja, da z zahtevo izpodbija le razloge za preklic veljavnosti lovske izkaznice, ki jih ureja 63. člen ZDLov-1, pri čemer neskladje z Ustavo zatrjuje le za peto in šesto alinejo prvega odstavka ter drugi odstavek 63. člena ZDLov-1. Ustavno sodišče je zato štelo, da predlagatelj izpodbija le v izreku navedene določbe ZDLov-1.
 
3. Na podlagi 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče presoja predpise, ki so prenehali veljati ali so bili spremenjeni ali dopolnjeni, če niso bile odpravljene posledice njihove protiustavnosti oziroma nezakonitosti. Predlagatelj mora za presojo takega predpisa izkazati pravovarstveno potrebo.
 
4. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 31/18 – ZDLov-1B) sta bila peta alineja prvega odstavka in drugi odstavek 63. člena ZDLov-1 v celoti spremenjena, šesta alineja prvega odstavka 63. člena ZDLov-1 pa je bila črtana. Ker Državni svet kot predlagatelj ne more izkazati pravovarstvene potrebe za nadaljevanje postopka zoper neveljavni predpis,[1] niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Zato je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Etelka Korpič – Horvat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Etelka Korpič – Horvat
Podpredsednica
 
 
[1] Smiselno enako stališče je Ustavno sodišče že sprejelo v zvezi z zahtevo skupine poslank in poslancev v zadevah št. U-I-105/12 z dne 26. 9. 2012 in št. U-I-59/06 z dne 6. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 30/08, in OdlUS XVII, 9). 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Državni svet Republike Slovenije
Datum vloge:
10.11.2017
Datum odločitve:
12.09.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32038