Up-1013/19

Opravilna št.:
Up-1013/19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 315/2019 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 17. 5. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 5. 4. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 315/2019 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 17. 5. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 5. 4. 2019 se ne sprejme.
 
Pritožniki sami nosijo svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja. 
Geslo:
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 34.1, 49.1, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1013/19-9   
7. 10. 2019
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki so jo vložili Vinko Pavlovčič, Ljubljana, Angela Zupančič, Ljubljana, Alojzij Zupančič, Ljubljana, in Nadežda Klemenčič, Bled, ki jih zastopa mag. Alja Markovič Čas, odvetnica v Ljubljani, na seji 7. oktobra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 315/2019 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 17. 5. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 5. 4. 2019 se ne sprejme.
 
2. Pritožniki sami nosijo svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
2. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
3. Vloge, ki so jo pritožniki opredelili kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena v zvezi s prvim odstavkom 72. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 47/13 – ZFPPIPP-E), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker so presojo izpodbijanih določb predlagali podrejeno. Čeprav pritožniki niso izrecno navedli, da pobudo vlagajo podrejeno, tak njihov namen jasno izhaja iz vsebine njihovih navedb.[1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja. Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijane sodne odločbe temeljijo na protiustavnih predpisih, oceno njihove ustavnosti opravilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS).
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena  in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
[1] Pobudniki namreč očitajo protiustavnost razlage predpisov. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi edina pravilna oziroma da ustavnoskladna razlaga ni mogoča, zatrjujejo, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 2., 14., 33. in 155. členom Ustave.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Vinko Pavlovčič, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
06.09.2019
Datum odločitve:
07.10.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US32058