U-I-114/19, Up-346/19

Opravilna št.:
U-I-114/19, Up-346/19
Akt:
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV) Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 30/2019 z dne 21. 2. 2019
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 30/2019 z dne 21. 2. 2019 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če je neutemeljena. 
 
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. 
Geslo:
1.5.51.1.5 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-114/19-4
Up-346/19-6
27. 9. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Jožefa Škofa, Malečnik, na seji 27. septembra 2019
 
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) se zavrne.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 30/2019 z dne 21. 2. 2019 se ne sprejme.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ker naj ne bi vseboval določbe, da mora Upravno sodišče v primeru volilnega spora izvesti javno in ustno obravnavo, zaradi česar naj bi obstajala protiustavna pravna praznina. Zatrjuje, da je ZLV v neskladju s 1., 22., 23., 24., 25. in 43. členom Ustave.
 
2. Pobudnik vlaga tudi ustavno pritožbo, s katero izpodbija sodbo Upravnega sodišča, s katero je to sodišče zavrnilo pritožbo pritožnika (kandidata na listi Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije) zoper odločbo Mestnega sveta Mestne občine Maribor (v nadaljevanju Mestni svet MOM) o zavrnitvi pritožnikove pritožbe zoper odločitev Mestne volilne komisije o izidu volitev in o izvoljenih svetnikih ter zoper Končno poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Upravno sodišče je pritrdilo presoji Mestnega sveta MOM, da s pravnimi sredstvi v zvezi s potrjevanji mandatov ni več mogoče uveljavljati napak v postopku kandidiranja. Te napake je imel pritožnik možnost uveljavljati s pravnimi sredstvi iz 96., 96.a in 97. člena ZLV, ki jih ni izkoristil. Upravno sodišče je zavrnilo tudi pritožnikov predlog za izvedbo glavne obravnave, ker je ugotovilo, da za odločitev upoštevno dejansko stanje ni sporno, saj gre pri odločitvi o pritožbi za pravno vprašanje dopustnosti uveljavljanja ugovorov v zvezi s postopkom kandidiranja s pravnimi sredstvi po 100. in 101. členu ZLV. Zato glavna obravnava ni bila potrebna.
 
3. Pobudnik trdi, da v ZLV obstaja protiustavna pravna praznina, ker Zakon ne vsebuje določbe, da mora Upravno sodišče v primeru volilnega spora izvesti javno in ustno obravnavo. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-135/19, U-I-37/19 z dne 5. 6. 2019 (Uradni list RS, št. 45/19, 15. do 25. točka obrazložitve) že obravnavalo vsebinsko enak očitek o protiustavnosti ZLV, in sicer je pobudo za začetek postopka za oceno njegove ustavnosti zavrnilo. Presodilo je, da primerna uporaba 51. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1), ki jo zahteva drugi odstavek 102. člena ZLV, Upravnemu sodišču v volilnem sporu po volilnem dnevu omogoča ustavnoskladno vodenje postopka volilnega spora, tj. vodenje, ki ob izpolnjenosti procesnih predpostavk ter trditvenega in dokaznega bremena praviloma zahteva izvedbo glavne obravnave, razen če gre za pravno sredstvo, ki očitno ne more imeti možnosti za uspeh.
 
4. Po oceni Ustavnega sodišča pobudnik ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju o istem vprašanju, niti ne odpira novih ustavnopravnih vprašanj. Zato je njegovo pobudo zavrnilo (1. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Jožef Škof, Malečnik
Datum vloge:
13.03.2019
Datum odločitve:
27.09.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US32070