Up-180/98

Opravilna št.:
Up-180/98
Objavljeno:
Neobjavljeno | 11.09.2000
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2000:Up.180.98
Akt:
Ustavna pritožba dr. B. B. B. B., dr. C. C. C. C., Č. Č. Č. Č. in D. D. D. D. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 1263/95-7 z dne 5. 3. 1998 v zvezi z odločbo Ministrstva za kulturo št. 464- 296/93 z dne 8. 6. 1995
Izrek:
Ustavna pritožba dr. B. B. B. B., dr. C. C. C. C., Č. Č. Č. Č. in D. D. D. D. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 1263/95-7 z dne 5. 3. 1998 v zvezi z odločbo Ministrstva za kulturo št. 464- 296/93 z dne 8. 6. 1995 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je bila ustavna pritožba vložena po poteku zakonskega roka in ker ne gre za posebno utemeljen primer, v katerem lahko Ustavno sodišče izjemoma obravnava tudi prepozno vloženo ustavno pritožbo, je bilo treba ustavno pritožbo zavreči.


Geslo:
Rok za vložitev ustavne pritožbe, prepozna ustavna pritožba.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 1. odst. 52., 1. al. 1. odst.

55. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-180/98

29. 6. 2000

S K L E P

Ustavno sodišče je na predlog A. A. iz Ž. v Z. Z. na seji dne 29. junija 2000

s k l e n i l o :

1. Dovoli se vrnitev v prejšnje stanje postopka za preizkus ustavne pritožbe A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 1263/95-7 z dne 5. 3. 1998 v zvezi z odločbo Ministrstva za kulturo št. 464-296/93 z dne 8. 6. 1995.

2. Razveljavi se sklep št. Up-180/98 z dne 16. 2. 2000.

O b r a z l o ž i t e v

1. Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe na seji senata dne 16. 2. 2000 na podlagi četrte alinee prvega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) zavrglo ustavno pritožbo A. A., ki jo je vložila v imenu dr. B. B., C. C., Č. Č. in dr. D. D. D. D.

2. Četrta alinea 55. člena ZUstS določa, da Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če pritožnik iz neupravičenih razlogov v določenem roku na poziv Ustavnega sodišča ne dopolni vloge. V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče štelo, da je vlagateljica ustavne pritožbe poziv na dopolnitev prejela dne 16. 12. 1999 in da v določenem petnajstdnevnem roku ustavne pritožbe ni dopolnila. Zato je njeno ustavno pritožbo zavrglo.

3. V vlogi z dne 18. 3. 2000 predlagateljica predlaga obnovo postopka zoper sklep o zavrženju ustavne pritožbe. Navaja, da je šele iz navedenega sklepa Ustavnega sodišča izvedela, da naj bi jo bilo Ustavno sodišče pozvalo k dopolnitvi ustavne pritožbe.

Navedla je, da je dne 16. 12. 1999 prejela pismo Ustavnega sodišča, vsebina katerega pa se ni nanašala na njeno vlogo, temveč na zadevo št. U-I-167/99. Zato na to pisanje ni odgovorila.

4. Ker je bil sklep o zavrženju izdan zaradi zamude roka za opravo dejanja v postopku in ker predlagateljica v vlogi navaja vzrok za opravičenost zamude roka, je Ustavno sodišče njeno vlogo ob smiselni uporabi 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97-popr. - v nadaljevanju: ZUS) štelo kot predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

5. Glede na to, da je predlagateljica Ustavnemu sodišču predložila tudi pisanje, ki ga je prejela, Ustavno sodišče ne dvomi v resničnost njenih navedb. To pomeni, da je stranka rok zamudila iz opravičenega vzroka. Zato je Ustavno sodišče vrnitev v prejšnje stanje dovolilo. Ker je dovolilo vrnitev v prejšnje stanje, je bilo treba razveljaviti tudi sklep, ki je bil izdan zaradi zamude.

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena ZUstS, 22. člena ZUS in drugega odstavka 116. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - ZPP) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

P r e d s e d n i k

Franc Testen

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Udeta

1. Nisem mogel glasovati za odločitev, da se ustavnim pritožnikom dovoli v postopku za preizkus ustavne pritožbe proti sodbi Vrhovnega sodišča RS št. U 1263/95-7 z dne 5. 3. 1998 v zvezi z odločbo ministrstva za kulturo št. 464-296/93 z dne 8.

6. 1995 vrnitev v prejšnje stanje, ker sem mnenja, da bi moralo ustavno sodišče vlogo ustavnih pritožnikov z dne 8. 3. 2000 obravnavati kot predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom ustavnega sodišča št. Up 180/98 z dne 16. 2. 2000, s katerim je ustavno sodišče njihovo ustavno pritožbo zavrglo, češ da na poziv niso dopolnili svoje ustavne pritožbe. Tudi ustavni pritožniki so svojo vlogo naslovili kot predlog za obnovo postopka ter navedli obnovitveni razlog. Kot tako bi jo moralo ustavno sodišče tudi obravnavati.

2. Razlog, na katerega so ustavni pritožniki oprli svoj obnovitveni predlog, je v navedbi, da ustavni pritožniki poziva ustavnega sodišča na dopolnitev ustavne pritožbe nikoli niso prejeli. Dne 16. 12. 1999 je njihova pooblaščenka prejela od ustavnega sodišča pismo, v katerem pa so bile pomotoma priložene druge listine, ki se na postopek z ustavno pritožbo sploh niso nanašale. Ustavni pritožniki so trdili, da jim pred izdajo sklepa o zavrženju zaradi napake samega ustavnega sodišča ni bila dana možnost obravnavanja. Uveljavljali so torej obnovitveni razlog iz 2. točke prvega odstavka 394. člena ZPP.

Sodišče pa se je zaradi spornosti vprašanja, ali so sploh in iz katerih razlogov dovoljena izredna pravna sredstva proti odločbam ustavnega sodišča, izdanih v postopku z ustavnimi pritožbami, odgovoru na vprašanje, ali je v takem postopku dovoljena vsaj obnova postopka, izognilo in prekvalificiralo obnovitveni predlog v predlog za vrnitev v prejšnje stanje ter nato temu predlogu ugodilo na podlagi določb 6. člena ZUstS, 22. člena ZUS in drugega odstavka 116. člena ZPP. Taka rešitev je nenačelna in pragmatična in se izogiba glavnemu vprašanju.

Nedopolnitev ustavne pritožbe je bila v tem primeru očitna posledica napake sodišča, ki v bistvu od ustavnih pritožnikov dopolnitve njihove ustavne pritožbe sploh ni zahtevalo. Sklep o zavrženju je bil izdan prav zaradi napake sodišča, ki ustavnim pritožnikom ni omogočilo sodelovanje v postopku, ne pa zaradi zamude roka iz opravičenega razloga v smislu drugega odstavka 116. člena ZPP.

3. Osebno sem mnenja, da je dopusten predlog za obnovo postopka, končanega z izdajo odločbe ustavnega sodišča, če se razlogi za obnovo nanašajo na postopek pred tem sodiščem. To so zlasti obnovitveni razlogi, ki jih ZPP opredeljuje v 1., 2., 3. in 7. točki 394. člena. Kolikor je obnovitveni razlog nastal v postopku pred ustavnim sodiščem, je jasno, da lahko v smislu določb prvega odstavka 401. člena ZPP in 6. člena ZUstS o obnovitvenem predlogu odloča le ustavno sodišče samo. dr. Lojze Ude

Up-180/98

11. 9. 2000

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe dr. B. B. B. B., dr. C. C. C. C., Č. Č. Č. Č. in D. D. D. D., vsi iz V. U., ki jih zastopa A. A. iz Ž. v Z. Z. na seji senata dne 11. septembra 2000

s k l e n i l o :

Ustavna pritožba dr. B. B. B. B., dr. C. C. C. C., Č. Č. Č. Č. in D. D. D. D. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 1263/95-7 z dne 5. 3. 1998 v zvezi z odločbo Ministrstva za kulturo št. 464- 296/93 z dne 8. 6. 1995 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pritožniki so dne 3. 7. 1998 vložili ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila v upravnem sporu zavrnjena njihova tožba zoper odločbo Ministrstva za kulturo o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe za zavarovanje zahtevka za denacionalizacijo v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij. V ustavni pritožbi zatrjujejo kršitev 22. člena Ustave, ker naj bi se v postopku za izdajo začasne odredbe pravice denacionalizacijskega zavezanca varovale bolj kot pravica pritožnikov.

2. Po prvem odstavku 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) je treba ustavno pritožbo vložiti v 60 dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper katerega je možna ustavna pritožba. Po tretjem odstavku 52. člena ZUstS pa lahko v posebno utemeljenih primerih Ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku roka iz prvega odstavka tega člena. Izpodbijana sodba je bila pooblaščenki pritožnikov vročena dne 24. 4. 1998, ustavno pritožbo pa so vložili dne 3. 7. 1998, torej prepozno.

3. Pritožniki so sicer predlagali, naj se ustavna pritožba sprejme po tretjem odstavku 52. člena ZUstS, vendar iz ustavne pritožbe in njene dopolnitve ne izhaja, da bi šlo za posebno utemeljen primer, ki bi izjemoma dovoljeval odločanje o ustavni pritožbi, vloženi po izteku šestdesetdnevnega roka. Opustitev pravočasne vložitve ustavne pritožbe pa sama po sebi še ni razlog za izjemno obravnavo po navedeni določbi. Ustavno pritožbo je bilo zato treba zavreči.

4. Glede na navedbe pritožnikov, da pooblaščenki ni bil vročen poziv k dopolnitvi vloge z dne 13. 12. 1999, Ustavno sodišče pripominja, da ji je bil vsebinsko enak poziv k dopolnitvi vloge z dne 3. 7. 2000 vročen dne 18. 7. 2000.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
drugi akti
Datum vloge:
06.07.1998
Datum odločitve:
11.09.2000
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US20316