U-I-17/01

Opravilna št.:
U-I-17/01
Objavljeno:
OdlUS X, 60 | 22.03.2001
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2001:U.I.17.01
Akt:
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je ustavilo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti, ker sta predlagateljici zahtevo umaknili.
Geslo:
Ustavno sodišče, ustavitev postopka zaradi umika vloge (zahteve).
Odklonilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 6. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-17/01
1. 2. 2001

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občin Ig in Škofljica, ki ju zastopata župana Ciril Podržaj in dr. Jože Jurkovič, na seji dne 1. februarja 2001

s k l e n i l o :

Predlog, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000), se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

1. Predlagateljici v zahtevi navajata, da se Odlok o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju Odlok) po vsebini nanaša na dejavnost, ki je registrirana poslovna dejavnost Holdinga Mesta Ljubljana (v nadaljevanju Holding), v kateri imata občini Ig in Škofljica kot pravni naslednici prejšnjega Mesta Ljubljana svoj poslovni delež. Menita, da Mestna občina Ljubljana kot ena od pravnih naslednic Mesta Ljubljana ne bi smela samostojno urejati spornih razmerij, ki se tičejo delitve skupnega premoženja na področju gospodarskih javnih služb, temveč bi morala v skladu z 99.a členom in s 100. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. - v nadaljevanju ZLS) ter odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-4/99 z dne 10. 6. 1999 (Uradni list RS, št. 59/99 in OdlUS VIII, 145) vsa ta razmerja urejati ob soglasju vseh občin - pravnih naslednic Mesta Ljubljana. Določbe 7., 8., 9., 11. in 13. člena Odloka naj bi pomenile nadomestitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja, v katerega naj bi spadal tudi poslovni delež Holdinga. Po mnenju predlagateljev predstavlja Odlok poseg v interese in pravne koristi ter v pristojnost občin Ig in Škofljica kot tudi Holdinga.

2. Predlagateljici menita, da izpodbijani Odlok povzroča škodo občinam, pravnim naslednicam Mesta Ljubljana, Holdingu in javnim podjetjem, ki so z njim povezana. Izpodbijani Odlok naj bi resno ogrozil delovanje Holdinga in povzročil motnje pri izvajanju gospodarskih javnih služb na območju občin, pravnih naslednic Mesta Ljubljana. Poudarjata, da bodo morale škodo, ki naj bi jo povzročilo izvrševanje Odloka, v končni fazi poravnati občine same, to pa sta tudi občini, ki ju zastopata predlagatelja.

Predlagata, naj Ustavno sodišče z zadržanjem izvrševanja obdrži v veljavi obstoječe stanje, ki je po mnenju predlagateljev zakonito, in tako do podpisa delitvene bilance oziroma ustrezne druge rešitve zagotovi nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb v okviru Holdinga. Menita, da bi z izvrševanjem Odloka, ki ga je Mestna občina sprejela samovoljno in v nasprotju z zakonom, nastale težko popravljive škodljive posledice in velika premoženjska škoda, ter predlagata, naj Ustavno sodišče zadrži izvrševanje izpodbijanega Odloka do končne odločitve.

3. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Predlagatelja v zahtevi le zatrjujeta, da bi z izvrševanjem izpodbijanega Odloka nastale izredno hude posledice, katerih nastanek pa z ničimer ne utemeljujeta. Zgolj s splošnim zatrjevanjem, da bo izvrševanje Odloka povzročilo motnje pri delovanju Holdinga in gospodarskih javnih služb na območju občin, ki so bile ustanovljene na območju prejšnjega Mesta Ljubljana, nastanek težko popravljivih škodljivih posledic, ki jih za zadržanje izvrševanja izpodbijanega predpisa zahteva 39. člen ZUstS, ni utemeljen. Zato je Ustavno sodišče predlog za zadržanje izvrševanja Odloka zavrnilo.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Škrkova, ki je dala odklonilno ločeno mnenje.

P r e d s e d n i k
Franc TestenOdklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Škrkove

 

1. Proti sklepu o zavrnitvi začasnega zadržanja izpodbijanega Odloka sem glasovala, ker menim, da župana občin Ig in Škofljica nimata pooblastila za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa druge občine.

2. Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 23. člena ZUstS lahko vložijo zahtevo predstavniški organi občine, če so ogrožene pravice lokalne skupnosti. Župan lahko vloži zahtevo v imenu predstavniškega organa, če ima pooblastilo občinskega sveta za vložitev zahteve (sklep, s katerim ga pooblašča za vložitev določene zahteve) ali če ima splošno pooblastilo v statutu.

3. V obravnavani zadevi sta vložila zahtevo Župana obeh občin na podlagi sedme alinee prvega odstavka 23. člena ZUstS. Za vložitev zahteve nista priložila posebnega pooblastila občinskih svetov. Iz statutov obeh občin izhaja, da imata splošno pooblastilo za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov države in predpisov pokrajine (122. člen Statuta Občine Škofljica in 124. člen Statuta Občine Ig - temelj teh statutarnih določb je v 91. členu Zakona o lokalni samoupravi). Navedeno splošno pooblastilo v statutu pa ne vsebuje tudi pooblastila za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov drugih občin. Zato menim, da bi vlagatelja obravnavane zahteve morala predložiti pooblastilo predstavniškega organa (občinskega sveta) za vložitev zahteve. Pooblastila za zastopanje ni mogoče razlagati širše kot to izhaja iz samega besedila statutov občin Ig in Škofljica.


dr. Mirjam ŠkrkU-I-17/01-8
22. 3. 2001

S K L E P


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo občin Ig in Škofljica, ki ju zastopata župana Ciril Podržaj in dr. Jože Jurkovič, na seji dne 22. marca 2001

s k l e n i l o :

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000) se ustavi.

O b r a z l o ž i t e v

1. Predlagateljici sta zahtevali presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju Odlok), ker Mestna občina Ljubljana kot ena od pravnih naslednic Mesta Ljubljana ne bi smela samostojno urejati spornih razmerij, ki se tičejo delitve skupnega premoženja na področju gospodarskih javnih služb, temveč bi morala v skladu z 99.a členom in s 100. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. - ZLS) ter odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-4/99 z dne 10. 6. 1999 (Uradni list RS, št. 59/99 in OdlUS VIII, 145) vsa ta razmerja urejati ob soglasju vseh občin - pravnih naslednic Mesta Ljubljana. Predlagali sta tudi, naj Ustavno sodišče zadrži izvrševanje izpodbijanega Odloka do končne odločitve.

2. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 1. 2. 2001 zavrnilo predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanega Odloka.

3. Z dopisom z dne 13. 3. 2001 sta župana Občine Ig in Občine Škofljica sporočila, da predlagateljici umikata vloženo zahtevo. Zato je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka ustavilo.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam- Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Občini Ig in Škofljica
Datum vloge:
18.01.2001
Datum odločitve:
22.03.2001
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US20697