Up-367/01

Opravilna št.:
Up-367/01
Objavljeno:
Neobjavljeno | 25.04.2002
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2002:Up.367.01
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 634/99-3 z dne 5. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 465/95 z dne 11. 11. 1998
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 634/99-3 z dne 5. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 465/95 z dne 11. 11. 1998 se zavrže.
Evidenčni stavek:
V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču je ustavno pritožbo dopustno vložiti šele po izčrpanju pravnih sredstev. V obravnavani zadevi bi pritožnik zoper sodbo višjega sodišča glede na pogoje v zvezi z vrednostjo spornega predmeta lahko vložil revizijo. Pred izčrpanjem tega pravnega sredstva ustavna pritožba zato ni dopustna. Zaradi neizčrpanosti pravnih sredstev tudi ni dopustna ustavna pritožba zoper izpodbijani sklep sodišča druge stopnje. S tem sklepom je višje sodišče namreč razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in mu zadevo v razveljavljenem delu vrnilo v nov postopek. Pred ponovno odločitvijo o tem delu zahtevka in izčrpanjem vseh pravnih sredstev v okviru pravdnega postopka ustavna pritožba ni dopustna.


Geslo:
Predhodno izčrpanje vseh pravnih sredstev kot procesni pogoj za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 51., 2. al. 1. odst. 55. čl.
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-367/01-

25. 4. 2002

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 25. aprila 2002

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 634/99-3 z dne 5. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 465/95 z dne 11. 11. 1998 se zavrže.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče druge stopnje potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, da se zavrne zahtevek pritožnika (tedaj tožnika) za plačilo odškodnine, z izpodbijanim sklepom pa je razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje glede zahtevka za vrnitev v prejšnje stanje in je v tem delu zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponoven postopek. V ustavni pritožbi pritožnik navaja, da je odločitev sodišč nezakonita in zatrjuje kršitev pravice do zasebne lastnine po 33. členu Ustave.

2. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) je ustavno pritožbo dopustno vložiti šele po izčrpanju pravnih sredstev. V obravnavani zadevi bi pritožnik zoper sodbo višjega sodišča glede na pogoje v zvezi z vrednostjo spornega predmeta lahko vložil revizijo. Pred izčrpanjem tega pravnega sredstva ustavna pritožba zato ni dopustna. Zaradi neizčrpanosti pravnih sredstev tudi ni dopustna ustavna pritožba zoper izpodbijani sklep sodišča druge stopnje. S tem sklepom je višje sodišče namreč razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in mu zadevo v razveljavljenem delu vrnilo v nov postopek. Pred ponovno odločitvijo o tem delu zahtevka in izčrpanjem vseh pravnih sredstev v okviru pravdnega postopka ustavna pritožba ni dopustna.

3. Ker ustavna pritožba ni dopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo.

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Lojze Ude ter člana Franc Testen in dr. Dragica Wedam-Lukić.

Predsednik senata

dr. Lojze Ude


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
24.08.2001
Datum odločitve:
25.04.2002
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US21422