U-I-392/06

Opravilna št.:
U-I-392/06
Objavljeno:
Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 71 | 19.10.2006
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:U.I.392.06
Akt:
Statut Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06), 5. odst. 71. čl.
Izrek:
Peti odstavek 71. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06) se v delu, v katerem določa nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti s funkcijo člana občinskega sveta, razveljavi. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve te odločbe Občini Podčetrtek.
Evidenčni stavek:
Nezdružljivost določenih funkcij pomeni omejitev pasivne volilne pravice, ki je ni mogoče določiti brez zakonske podlage. Nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti s funkcijo člana občinskega sveta, ki jo določa izpodbijana določba petega odstavka 71. člena Statuta, v Zakonu o lokalni samoupravi in v Zakonu o lokalnih volitvah ni določena. Zato je izpodbijana določba Statuta v neskladju s tema dvema zakonoma. Ker izpodbijana določba omejuje volilno pravico (43. člen Ustave) brez zakonske podlage, je že zato v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi v skladu z Ustavo in zakoni.
Geslo:
1.5.51.1.17.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Razveljavitev - Podzakonskega predpisa.
1.6.2 - Ustavno sodstvo - Učinki - Določitev učinkov s strani sodišča.
5.3.38.2 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Volilne pravice (43) - Pravica biti voljen.
5.1.3 - Temeljne pravice - Splošna vprašanja - Zadržki in omejitve.
4.9.5 - Ustanove - Volitve in oblike neposredne demokracije - Pasivna volila pravica.
4.8.6 - Ustanove - Federalizem, regionalizem in lokalna samouprava - Institucionalni vidiki.
3.13 - Splošna načela - Zakonitost.
Pravna podlaga:
Člen 43, Ustava [URS]
Člen 40.2, 45.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-392/06-15
19. 10. 2006
ODLOČBA
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Podčetrtek, ki ga zastopa njegova predsednica Ana Koprivc, ter Gojka Lončariča iz Pristave pri Mestinju in drugih, na seji 19. oktobra 2006
 
odločilo:
 
1. Peti odstavek 71. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06) se v delu, v katerem določa nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti s funkcijo člana občinskega sveta, razveljavi.
 
2. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve te odločbe Občini Podčetrtek.
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Pobudniki navajajo, da izpodbijajo četrti odstavek 71. člena Statuta Občine Podčetrtek (v nadaljevanju Statut) v delu, v katerem določa, da je funkcija člana sveta krajevne skupnosti nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Navajajo, da izpodbijana določba krši njihovo aktivno in pasivno volilno pravico in pravico do lokalne samouprave v delu, ki se nanaša na delovanje v organih lokalne samouprave. To pravico naj bi poleg Ustave ščitili tudi akti Evropske unije, ki naj bi jih Republika Slovenija ratificirala in ki naj bi se po Ustavi neposredno uporabljali. Zatrjujejo, da niti Ustava niti zakon ne omejujeta pravice kandidirati in biti izvoljen hkrati v svet občine in v svet krajevne skupnosti.
 
2. Občinski svet Občine Podčetrtek v odgovoru opozarja, da se pobudniki v pobudi sklicujejo na napačno določbo 71. člena Statuta, saj nezdružljivosti funkcij določa peti odstavek tega člena. Navaja, da izpodbijana določba ne omejuje pravice kandidirati v svet krajevne skupnosti in v občinski svet. Zatrjuje, da občan lahko kandidira in je lahko izvoljen tako za člana občinskega sveta kot za člana sveta krajevne skupnosti, saj se nezdružljivost funkcij ugotavlja šele po potrditvi mandatov.
 
B.
 
3. Pobudniki sicer navajajo, da izpodbijajo četrti odstavek 71. člena Statuta, vendar je iz navedb pobude razvidno, da izpodbijajo peti odstavek tega člena. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
 
4. Ustava zagotavlja splošno in enako volilno pravico (43. člen Ustave). Načeli splošnosti in enakosti se nanašata tako na aktivno volilno pravico (pravico voliti) kot na pasivno volilno pravico (pravico biti voljen). V področje navedene ustavne pravice sodita tudi aktivna in pasivna volilna pravica za volitve članov predstavniških teles lokalne samouprave in županov (vsaj dokler se ti volijo neposredno). Tudi za lokalne volitve namreč v celoti veljajo načela svobodne, splošne in enake volilne pravice ter neposrednega in tajnega glasovanja.[1] Ustava ne določa posebnih omejitev volilne pravice.[2] Zato lahko takšne primere določi le zakonodajalec, pri čemer je treba od primera do primera tehtati, ali gre za ustavno dopustno omejitev (tretji odstavek 15. člena Ustave).
 
5. Nezdružljivost določenih funkcij pomeni omejitev pasivne volilne pravice, ki je ni mogoče določiti brez zakonske podlage. Tako Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju ZLS) v 37.b členu določa primere nezdružljivosti določenih funkcij. V prvem odstavku 37.b člena ZLS je določeno, da funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Po drugem odstavku istega člena funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Tretji odstavek 37.b člena ZLS pa določa, da funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine. Drugih primerov nezdružljivosti funkcij ZLS ne določa. Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju ZLV), ki ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, primerov nezdružljivosti funkcij ne določa.
 
6. Nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti s funkcijo člana občinskega sveta v zakonu ni določena. Zato je določba petega odstavka 71. člena Statuta v delu, ki določa ta primer nezdružljivosti funkcij, v neskladju z ZLS. Izpodbijana določba izključuje tudi uveljavljanje določb o volitvah članov svetov krajevnih skupnosti oziroma članov občinskih svetov ZLV, zato je prav tako v neskladju s tem zakonom. Ker izpodbijana določba omejuje volilno pravico (43. člen Ustave) brez zakonske podlage, je že zato v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi v skladu z Ustavo in z zakoni.
 
7. Zaradi ugotovljenega neskladja je Ustavno sodišče peti odstavek 71. člena Statuta v delu, v katerem določa nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti s funkcijo člana občinskega sveta, razveljavilo. Ustavno sodišče se ni odločilo za odpravo, ker na podlagi izpodbijane določbe še niso nastale škodljive posledice.
 
8. Ker so volitve v organe lokalne skupnosti razpisane že za 22. 10. 2006, je Ustavno sodišče učinkovanje razveljavitve izpodbijanega predpisa vezalo na vročitev te odločbe Občini Podčetrtek.
 
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
 
Opombi:
[1]J. Sovdat v L. Šturm (ur.) in drugi, Komentar Ustave Republike Slovenije, fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 476-477.
[2]Splošna starostna omejitev (18 let) je določena za aktivno in pasivno volilno pravico na volitvah v Državni zbor in za Predsednika Republike ter na lokalnih volitvah.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Podčetrtek
Datum vloge:
06.10.2006
Datum odločitve:
19.10.2006
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US26551