Up-478/05

Opravilna št.:
Up-478/05
Objavljeno:
OdlUS XV, 104 | 16.11.2006
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.478.05
Akt:
Predlog, naj Ustavno sodišče prizna stroške v zvezi z ustavno pritožbo
Predlog, naj Ustavno sodišče izda sklep o odmeri stroškov postopka o prekršku
Izrek:
Predlog, naj Ustavno sodišče prizna stroške v zvezi z ustavno pritožbo, se zavrže. Predlog, naj Ustavno sodišče izda sklep o odmeri stroškov postopka o prekršku, se odstopi Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Evidenčni stavek:
Če priglasi pritožnik stroške v postopku z ustavno pritožbo po odločitvi Ustavnega sodišča, je njegov predlog prepozen.
Geslo:
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.7.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vloge strank - Formalne zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-478/05-18
16. 11. 2006
SKLEP
 
Ustavno sodišče je na predlog pritožnika A. A. iz Ž. Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z. Z., na seji 16. novembra 2006
 
sklenilo:
 
1. Predlog, naj Ustavno sodišče prizna stroške v zvezi z ustavno pritožbo, se zavrže.
 
2. Predlog, naj Ustavno sodišče izda sklep o odmeri stroškov postopka o prekršku, se odstopi Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah.
 
Obrazložitev
 
1. Z odločbo št. Up-478/05 z dne 11. 5. 2006 je Ustavno sodišče izpodbijani prekrškovni odločbi razveljavilo in samo odločilo o zadevi tako, da je postopek o prekrških ustavilo. V skladu z določbo četrtega odstavka 176. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl. ter Uradni list RS, št. 10/91 in nasl. – ZP) je Ustavno sodišče odločilo (3. točka izreka odločbe), da stroški postopka o prekršku bremenijo proračun.
 
2. Pritožnik je z vlogo z dne 21. 8. 2006 po svoji zagovornici pri Ustavnem sodišču priglasil stroške postopka tako v postopku pred organi za postopek o prekrških kot stroške postopka z ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem. Predlaga, naj Ustavno sodišče izda sklep in prizna 211.568 tolarjev stroškov in jih nakaže na bančni račun.
 
3. Na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) v zvezi s tretjim odstavkom 163. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP) mora pritožnik morebitne stroške v postopku pred Ustavnim sodiščem zahtevati že v vloženi ustavni pritožbi. Pritožnik tega v ustavni pritožbi ni storil, temveč jih je zahteval šele v vlogi po končanem postopku z ustavno pritožbo. Pritožnikov predlog je v tem delu prepozen, zato ga je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka). Ustavno sodišče pri tem pripominja, da nosi v skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS v zvezi z 49. členom ZUstS vsak udeleženec v postopku pred Ustavnim sodiščem svoje stroške, če ne obstajajo posebni razlogi za drugačno odločitev.
 
4. O višini stroškov postopka o prekršku, ki po odločbi Ustavnega sodišča št. Up-478/05 bremenijo proračun, bo s posebnim sklepom odločilo prvostopenjsko sodišče. Zato je Ustavno sodišče predlog v tem delu odstopilo Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
21.08.2006
Datum odločitve:
16.11.2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US26713