Up-2088/06

Opravilna št.:
Up-2088/06
Objavljeno:
OdlUS XV, 109 | 06.12.2006
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.2088.06
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1638/2006 z dne 25. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpr 160/2006 z dne 16. 10. 2006
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1638/2006 z dne 25. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpr 160/2006 z dne 16. 10. 2006 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pritožnik bo domnevne kršitve ustavnih pravic, ki jih uveljavlja zoper pravnomočni sklep o odreditvi zaščitnih ukrepov po določbah 240. a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – ZKP), lahko uveljavljal v ugovoru zoper obtožnico ali v kasnejši fazi kazenskega postopka v pritožbi zoper sodbo. Pritožnik zato ni izkazal procesnih predpostavk za vložitev ustavne pritožbe iz prvega oziroma drugega odstavka 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-2088/06-5
6. 12. 2006
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil A. A. iz Ž., ki ga zastopa pooblaščenka B. B., odvetnica v Z., na seji senata 30. novembra 2006 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1638/2006 z dne 25. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpr 160/2006 z dne 16. 10. 2006 se zavrže.
 
Obrazložitev
 
1. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča je z izpodbijanim sklepom odredil v kazenskem postopku, ki teče zoper pritožnika kot obdolženca, zaščitne ukrepe za zaščito priče, to je tajnega policijskega delavca. Zunajobravnavni senat istega sodišča je pritožbo pritožnikove zagovornice zavrnil kot neutemeljeno.
 
2. Pritožnik vlaga zoper pravnomočni sklep o zaščiti priče ustavno pritožbo in v njej zatrjuje kršitev pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave, pravnih jamstev iz 29. člena Ustave in "temeljne pravice" iz 2. člena Ustave. Predlaga, naj Ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo in izpodbijano odločbo razveljavi. Predlaga tudi, naj Ustavno sodišče zadrži izvršitev izpodbijanega akta, ker naj bi z njegovo izvršitvijo nastale težko popravljive posledice.
 
3. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se ustavna pritožba lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva.
 
4. Z izpodbijanim sklepom je preiskovalni sodnik po določbi 240. a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – ZKP) odredil zaščitne ukrepe za zaščito določene priče. Vsebina sklepa se torej nanaša na način izvedbe zaslišanja priče kot preiskovalnega dejanja. Morebitne kršitve pritožnikovih ustavnih pravic na področju posameznih preiskovalnih dejanj so lahko predmet ugovora zoper obtožnico, kršitve na področju dokaznega postopka v primeru nadaljevanja kazenskega postopka po opravljeni preiskavi pa predmet pritožbe zoper sodbo. Pritožnik bo tako lahko morebitne kršitve ustavnih pravic z ustavno pritožbo uveljavljal po izčrpanju pravnih sredstev zoper sodbo ali drugo odločbo, s katero se konča kazenski postopek. Ker za obravnavanje ustavne pritožbe ni izpolnjena procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev, je Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo.
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
Predsednik senata
dr. Zvonko Fišer
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
02.11.2006
Datum odločitve:
06.12.2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US26827