Up-1054/05

Opravilna št.:
Up-1054/05
Objavljeno:
Uradni list RS, št. 136/2006 | 23.11.2006
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.1054.05
Akt:
Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 404/2005 z dne 7. 9. 2005 in sklep Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 239/2004 z dne 4. 7. 2005
Izrek:
Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 404/2005 z dne 7. 9. 2005 in sklep Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 239/2004 z dne 4. 7. 2005 se razveljavita.
Evidenčni stavek:
Ker se z ustavno pritožbo lahko poseže v pravnomočno urejena pravna razmerja, razveljavitev predpisa učinkuje tudi na vse tiste pravnomočne posamične akte, o katerih je bilo pravnomočno odločeno še pred učinkovanjem razveljavitve, o pravočasni ustavni pritožbi pa je bilo odločeno po učinkovanju njegove razveljavitve.

Ker izpodbijani sodni odločbi temeljita na zakonski določbi, ki jo je Ustavno sodišče razveljavilo, ker je v neskladju s pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, ju je Ustavno sodišče razveljavilo.

Geslo:
1.5.51.2.9 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Razveljavitev izpodbijanega akta.
5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
1.6.9 - Ustavno sodstvo - Učinki - Posledice za druge zadeve.
Pravna podlaga:
Člen 25, Ustava [URS]
Člen 59.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1054/05-15
23. 11. 2006
 
ODLOČBA
 
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi samostojnega podjetnika A. A., s. p., Ž. pri Ž., ki ga zastopa Odvetniška družba B. – C., d. n. o., o. p., Z., na seji 23. novembra 2006
 
 
odločilo:
 
Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 404/2005 z dne 7. 9. 2005 in sklep Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 239/2004 z dne 4. 7. 2005 se razveljavita.
 
Obrazložitev
A.
 
1. V gospodarskem sporu, ki je sledil ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, je sodišče prve stopnje sprejelo sklep, da se šteje napoved pritožbe tožene stranke (sedaj pritožnika) za umaknjeno. Pritožnik je v pritožbi zatrjeval, da je sodno takso plačal v roku, vendar pomotoma sodišču ni poslal dokazila o plačilu. Višje sodišče je zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.
 
2. Pritožnik nasprotuje stališču Višjega sodišča, da ni relevantno, ali je sodna taksa za pritožbo dejansko plačana, ker se po drugem odstavku 105.a člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – v nadaljevanju ZPP) šteje, da je napoved pritožbe zoper sodbo umaknjena, če dokazilo o plačilu sodne takse ni predloženo niti v roku za dopolnitev. Takšno stališče po mnenju pritožnika predstavlja kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Sklicuje se na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-258/03 in U-I-74/05 z dne 20. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 90/05 in OdlUS XIV, 99). Pritožnik navaja, da je Ustavno sodišče z navedeno odločbo razveljavilo 105.a člen ZPP, kolikor določa, da je treba vlogi, ki vsebuje napoved pritožbe, v postopkih za izdajo plačilnega naloga v gospodarskih sporih priložiti dokazilo o plačilu sodne takse. Sklicuje se tudi na stališče Ustavnega sodišča v odločbi št. Up-252/96 z dne 30. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 293) in v odločbi št. Up-295/97 z dne 13. 10. 1999 (OdlUS VIII, 294), da učinkuje razveljavitev zakona tudi na pravnomočno urejena pravna razmerja, če je bila zoper posamični akt pravočasno vložena ustavna pritožba.
 
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo 3. 10. 2006 sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo Višjemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo, v skladu z določbo 22. člena Ustave pa nasprotni stranki v gospodarskem sporu, ki je nanjo odgovorila. Nasprotna stranka navaja, da je pritožnikov očitek o kršitvi pravice do pravnega sredstva neutemeljen, ker je sodišče prve stopnje pritožniku omogočilo, da odpravi pomanjkljivost, to je, da plača sodno takso takoj, čeprav naj določbe ZPP sodišča v času izdaje sklepa dne 30. 5. 2005 do takšnega postopanja ne bi zavezovale. Glede na navedeno predlaga, da se ustavna pritožba zavrne kot neutemeljena.
 
4. Odgovor nasprotne stranke v gospodarskem sporu je Ustavno sodišče v skladu z 22. členom Ustave poslalo pritožniku. Ta v odgovoru ponovi očitke, ki jih je navedel že v ustavni pritožbi, in meni, da okoliščina, ki jo izpostavlja nasprotna stranka, da je sodišče prve stopnje pritožnika pozvalo, naj plača sodno takso, sploh ni pomembna za odločanje o ustavni pritožbi.
 
 
B.
 
5. Z ustavno pritožbo izpodbijani sodni odločbi temeljita na 105.a členu ZPP, po katerem se šteje, da je stranka napoved pritožbe umaknila, če ni priložila dokazila o plačilu sodne takse niti v roku za dopolnitev. Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-258/03 in U-I-74/05 razveljavilo prvi odstavek 105.a člena ZPP,[1] kolikor določa, da je treba vlogi, ki vsebuje napoved pritožbe, v postopkih za izdajo plačilnega naloga v gospodarskih sporih priložiti dokazilo o plačilu sodne takse, ker je v neskladju s 25. členom Ustave.
 
6. Učinke odločbe Ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavljen zakon, določa v skladu s tretjim odstavkom 161. člena Ustave 44. člen ZUstS. Zakon ali del zakona, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, se po navedeni določbi ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. To pomeni, da razveljavitev učinkuje le na pravna razmerja, o katerih do razveljavitve še ni bilo pravnomočno odločeno, medtem ko na pravna razmerja, ki so s pravnomočnimi odločbami že urejena, praviloma nima učinka. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da učinkuje razveljavitev zakona tudi na pravnomočno urejena pravna razmerja, če je bila zoper sodne odločbe pravočasno vložena ustavna pritožba in o njej do začetka učinkovanja razveljavitve še ni bilo odločeno (glej npr. odločbo št. Up-252/96). Ker se z ustavno pritožbo lahko poseže v pravnomočno urejena pravna razmerja, razveljavitev učinkuje tudi na vse tiste pravnomočne posamične akte, o katerih je sicer bilo pravnomočno odločeno še pred učinkovanjem razveljavitve zakona, o pravočasni ustavni pritožbi pa je bilo odločeno po učinkovanju njegove razveljavitve.
 
7. Prav takšen je obravnavani primer. Izpodbijani sodni odločbi, ki temeljita na razveljavljeni zakonski določbi, sta postali pravnomočni še pred njeno razveljavitvijo. Ker je pritožnik po učinkovanju razveljavitve zakonske določbe pravočasno vložil ustavno pritožbo, učinkuje razveljavitev tudi na odločitev o njegovi ustavni pritožbi.
 
8. Ker temeljita z ustavno pritožbo izpodbijani sodni odločbi na zakonski določbi, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju s pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, ju je Ustavno sodišče razveljavilo.
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
 
Opomba:
[1]Navedena določba 105. a člena ZPP je bila vnesena v pravdni postopek z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 2/04 – ZPP-B) in je začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, torej dne 30. 1. 2004. Zato ne drži navedba nasprotne stranke, da sodišča prve stopnje na dan izdaje sklepa (30. 5. 2005), s katerim je pritožnika pozvalo, naj v roku 15 dni predloži dokazilo o plačilu sodne takse, določbe ZPP niso zavezovale k takšnemu ravnanju. Tudi sicer pa je ta navedba nasprotne stranke nerelevantna glede na to, da je bila določba 105.a člena ZPP v navedenem delu kasneje razveljavljena.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
07.11.2005
Datum odločitve:
23.11.2006
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US26834