P-108/05

Opravilna št.:
P-108/05
Objavljeno:
Neobjavljeno | 14.12.2006
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:P.108.05
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
a odločanje v postopku o prekršku je na podlagi obdolžilnega predloga Policijske postaje Idrija št. 31/11-440947 z dne 5. 4. 2005 pristojno Okrajno sodišče v Idriji.
Evidenčni stavek:
Ker iz obdolžilnega predloga Policijske postaje Idrija izhaja, da je z dejanjem obdolženca nastala telesna poškodba ne le njemu, temveč tudi sopotnici, je v skladu z določbo 52. člena Zakona o prekrških, ki določa, da hitri postopek ni dovoljen, če je z dejanjem nastala poškodba, pristojno Okrajno sodišče v Idriji.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.4.8 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Postopek v sporih o pristojnosti.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-108/05-4
14. 12. 2006
ODLOČBA
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Idrija, na seji 14. decembra 2006
odločilo:
 
Za odločanje v postopku o prekršku je na podlagi obdolžilnega predloga Policijske postaje Idrija št. 31/11-440947 z dne 5. 4. 2005 pristojno Okrajno sodišče v Idriji.
Obrazložitev
A.
 
1. Policijska postaja Idrija je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju ZP-1) pri Okrajnem sodišču v Idriji vložila obdolžilni predlog zaradi prekrška po četrtem odstavku 25. člena v zvezi z 234. členom Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in nasl. – v nadaljevanju ZVCP-1).
 
2. Okrajno sodišče v Idriji se je izreklo za stvarno nepristojno in odstopilo obdolžilni predlog prekrškovnemu organu Policijski postaji Idrija. Pri tem je navedlo, da je v obravnavanem primeru obdolženec poškodoval sam sebe ter zgolj sebi povzročil škodo, zato njegovega ravnanja ni moč šteti kot prometno nesrečo II. kategorije, ampak zgolj kot prekršek po četrtem odstavku 25. člena ZVCP-1. Sodišče meni, da so glede na navedeno izpolnjeni pogoji za izvedbo hitrega postopka o prekršku v skladu z 52. členom ZP-1.
 
3. Policijska postaja Idrija v zahtevi med drugim navaja, da v danem primeru hitri postopek ni dovoljen, saj je v prometni nesreči poleg obdolženca utrpela telesne poškodbe tudi njegova sopotnica. Zato je za postopek o prekršku po mnenju Policijske postaje Idrija pristojno Okrajno sodišče v Idriji.
 
B.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
 
5. Prva alineja drugega odstavka 52. člena ZP-1, ki se v skladu s prvim odstavkom 59. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 40/06 ─ ZP-1) uporablja za razmejitev pristojnosti pri prekrških, storjenih do uveljavitve navedene novele, določa, da hitri postopek ni dovoljen, če je z dejanjem nastala telesna poškodba. Ustavno sodišče pa je že v odločbi št. P-23/05 (Uradni list RS, št. 111/05 in OdlUS XIV, 85) navedlo, da se kot navezna okoliščina za določitev pristojnosti ne more upoštevati telesna poškodba storilca prekrška.
 
6. Iz obdolžilnega predloga Policijske postaje Idrija izhaja, da je z dejanjem obdolženca nastala telesna poškodba ne le njemu, temveč tudi sopotnici. Ustavno sodišče je zato odločilo, da je za odločanje o obdolžilnem predlogu Policijske postaje Idrija pristojno Okrajno sodišče v Idriji.
 
 
C.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 ─ popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
 
 
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Policijska postaja Idrija
Datum vloge:
24.10.2005
Datum odločitve:
14.12.2006
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Dokument:
US26946