P-96/05

Opravilna št.:
P-96/05
Objavljeno:
Neobjavljeno | 14.12.2006
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:P.96.05
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odločanje v postopku o prekršku je na podlagi obdolžilnega predloga Policijske postaje Ptuj št. 42/11-439279 z dne 21. 1. 2005 pristojno Okrajno sodišče na Ptuju.
Evidenčni stavek:
Iz obdolžilnega predloga Policijske postaje Ptuj izhaja, da je z dejanjem obdolženca nastala telesna poškodba drugi osebi. Zato je za odločanje o prekršku pristojno Okrajno sodiušče na Ptuju.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.4.8 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Postopek v sporih o pristojnosti.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-96/05-4
14. 12. 2006
ODLOČBA
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Ptuj, na seji 14. decembra 2006
odločilo:
 
Za odločanje v postopku o prekršku je na podlagi obdolžilnega predloga Policijske postaje Ptuj št. 42/11-439279 z dne 21. 1. 2005 pristojno Okrajno sodišče na Ptuju.
Obrazložitev
A.
 
1. Policijska postaja Ptuj je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju ZP-1) pri Okrajnem sodišču na Ptuju vložila obdolžilni predlog zaradi prekrška po prvem in drugem odstavku 234. člena v zvezi s četrtim in drugim odstavkom 25. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in nasl. – v nadaljevanju ZVCP-1).
 
2. Okrajno sodišče na Ptuju se je izreklo za stvarno nepristojno in odstopilo obdolžilni predlog prekrškovnemu organu, Policijski postaji Ptuj. Ocenilo je, da gre glede na opis dejanskega stanu prekrška v obdolžilnem predlogu za sum storitve prekrška po četrtem odstavku v zvezi z drugim odstavkom 25. člena ZVCP-1, za katerega je predpisana zgolj globa v določenem znesku brez stranskih sankcij, kar v povezavi z vsemi v obdolžilnem predlogu opisanimi okoliščinami pomeni prometno nesrečo z neznatno nevarnostjo iz tretjega odstavka 134. člena ZVCP-1. Po mnenju sodišča so glede na navedeno izpolnjeni pogoji za izvedbo hitrega postopka v skladu z 52. členom ZP-1.
 
3. Policijska postaja Ptuj je pred Ustavnim sodiščem sprožila spor glede pristojnosti med njo in Okrajnim sodiščem na Ptuju. V vlogi med drugim navaja, da v danem primeru hitri postopek ni dovoljen, saj je bila ena oseba telesno poškodovana. Zato je za postopek o prekršku po mnenju Policijske postaje Ptuj pristojno Okrajno sodišče na Ptuju.
 
B.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora o pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
 
5. Prva alineja drugega odstavka 52. člena ZP-1, ki se v skladu s prvim odstavkom 59. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 40/06 – ZP-1) uporablja za razmejitev pristojnosti pri prekrških, storjenih do uveljavitve navedene novele, določa, da hitri postopek ni dovoljen, če je z dejanjem nastala telesna poškodba. Ustavno sodišče je že v odločbi št. P-23/05 (Uradni list RS, št. 111/05) in OdlUS XIV, 85) navedlo, da se kot navezna okoliščina za določitev pristojnosti ne more upoštevati telesna poškodba storilca prekrška.
 
6. Iz obdolžilnega predloga Policijske postaje Ptuj izhaja, da je z dejanjem obdolženca nastala telesna poškodba drugi osebi. Ustavno sodišče je zato odločilo, da je za odločanje o obdolžilnem predlogu Policijske postaje Ptuj pristojno Okrajno sodišče na Ptuju. To pa ne pomeni, da Okrajno sodišče, ko bo odločalo o obdolžilnem predlogu, ne bi moglo na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja prekrška opredeliti po milejši pravni kvalifikaciji in na tej podlagi tudi odločiti o prekršku.
 
C.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 ─ popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Policijska postaja Ptuj
Datum vloge:
11.10.2005
Datum odločitve:
14.12.2006
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Dokument:
US26959