P-28/06

Opravilna št.:
P-28/06
Objavljeno:
Neobjavljeno | 18.01.2007
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:P.28.06
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odločanje v postopkih o prekrških zaradi storitve prekrškov, opisanih v obdolžilnih predlogih Postaje mejne policije Jelšane št. 26/6-429022 z dne 27. 6. 2006 in št. 22/6-430817 z dne 13. 7. 2006, je pristojna Postaja mejne policije Jelšane.
Evidenčni stavek:
Stvarna pristojnost za odločanje o prekrških po drugem odstavku 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki izhajajo iz obdolžilnih predlogov, je odvisna od odločitve, ali se za te prekrške sme izreči kazen zapora ali ne. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo prehodno določbo tretjega odstavka 223. člena ZP-1, kolikor je bilo mogoče na njeni podlagi izreči kazen zapora, se za navedene prekrške lahko izreče le denarna kazen kot globa. V takem primeru je za odločanje o prekrških pristojen prekrškovni organ.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.4.8 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Postopek v sporih o pristojnosti.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-28/06-11
18. 1. 2007
ODLOČBA
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Postaje mejne policije Jelšane, na seji 18. januarja 2007
odločilo:
 
Za odločanje v postopkih o prekrških zaradi storitve prekrškov, opisanih v obdolžilnih predlogih Postaje mejne policije Jelšane št. 26/6-429022 z dne 27. 6. 2006 in št. 22/6-430817 z dne 13. 7. 2006, je pristojna Postaja mejne policije Jelšane.
Obrazložitev
 
A.
 
1. Postaja prometne policije Jelšane je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju ZP-1) pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici vložila obdolžilna predloga zaradi dveh prekrškov po drugem odstavku 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in nasl. – v nadaljevanju ZPPPD).
 
2. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici se je izreklo za stvarno nepristojno in odstopilo obdolžilna predloga prekrškovnemu organu. Navedlo je, da se je 7. 2. 2006 iztekel triletni rok iz prvega odstavka 223. člena ZP-1, določen za uskladitev predpisov, s katerimi so določeni prekrški. Ker ZPPPD ni bil pravočasno usklajen z ZP-1, naj ne bi bilo več mogoče izrekati kazni zapora. Po mnenju sodišča je treba prekrške po ZPPPD obravnavati kot prekrške, za katere je predpisana le denarna kazen (globa). Za te prekrške naj bi bil pristojen prekrškovni organ v hitrem postopku.
 
3. Postaja mejne policije Jelšane je pred Ustavnim sodiščem sprožila spor glede pristojnosti med njo in Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici. V zahtevi med drugim navaja, da se določbe ZPPPD, s katerimi je predpisana kazen zapora, uporabljajo tudi po 7. 2. 2006 do dejanske uskladitve predpisa. Po mnenju Postaje mejne policije Jelšane je zaradi alternativno predpisane kazni zapora za postopek o prekršku pristojno Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici.
 
B.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
 
5. Iz predloga Postaje mejne policije Jelšane za odločitev o sporu glede pristojnosti je razvidno, da zavrača pristojnost za odločanje v obravnavani zadevi, ker se ne strinja s stališčem Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, da je za prekrške iz drugega odstavka 33. člena ZPPPD mogoče izreči le denarno kazen (globo).
 
6. V obdolžilnih predlogih se obdolžencema očita storitev prekrškov po drugem odstavku 33. člena ZPPPD, za katere je zagrožena denarna kazen od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali zapor do 5 dni. Ker je za izvedbo postopka o prekršku, za katerega se lahko obdolžencu izreče kazen zapora, pristojno sodišče (odločba Ustavnega sodišča št. P-11/05 z dne 16. 6. 2005, Uradni list RS, št. 67/05 in OdlUS XIV, 54), je stvarna pristojnost v obravnavanem primeru odvisna od odločitve, ali je za prekrška, ki izhajata iz obdolžilnih predlogov, mogoče izreči kazen zapora ali ne.
 
7. Zakonodajalec je v drugem odstavku 4. člena ZP-1 predpisal sankcije za prekrške, med katere ni uvrstil kazni zapora, vendar je s prehodno določbo tretjega odstavka 223. člena ZP-1 ohranil možnost izrekanja kazni zapora tudi za prekrške iz ZPPPD. Navedeno prehodno določbo je Ustavno sodišče razveljavilo, kolikor je bilo mogoče na njeni podlagi izreči kazen zapora (odločba št. U-I-69/06 z dne 14. 12. 2006, Uradni list RS, št. 139/06). Glede na navedeno je treba ugotoviti, da se za prekrške po drugem odstavku 33. člena ZPPPD kot glavna sankcija sme izreči le denarna kazen oziroma globa (drugi odstavek 223. člena ZP-1). Po določbah 52. člena ZP-1 je za odločanje o teh prekrških zato pristojna Postaja mejne policije Jelšane.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Postaja mejne policije Jelšane
Datum vloge:
27.07.2006
Datum odločitve:
18.01.2007
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Dokument:
US27064