P-30/06

Opravilna št.:
P-30/06
Objavljeno:
Neobjavljeno | 25.01.2007
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:P.30.06
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odločanje v postopku o prekršku zaradi storitve prekrška, opisanega v obdolžilnem predlogu Policijske postaje Laško št. 21/6-429230 z dne 28. 6. 2006, je pristojna Policijska postaja Laško.
Evidenčni stavek:
Za obdolžencu očitan prekršek po četrti točki prvega odstavka 11. člena ZRJM je glede na odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-69/06 mogoče izreči le denarno kazen kot globo. Zato je za odločanje o tem prekršku pristojna Policijska postaja.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.4.8 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Postopek v sporih o pristojnosti.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-30/06-7
25. 1. 2007
ODLOČBA
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Laško, na seji 25. januarja 2007
 
 
odločilo:
 
Za odločanje v postopku o prekršku zaradi storitve prekrška, opisanega v obdolžilnem predlogu Policijske postaje Laško št. 21/6-429230 z dne 28. 6. 2006, je pristojna Policijska postaja Laško.
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Policijska postaja Laško je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju ZP-1) pri Okrajnem sodišču v Celju vložila obdolžilni predlog zaradi prekrška po četrti točki prvega odstavka 11. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in nasl. – v nadaljevanju ZJRM).
 
2. Okrajno sodišče v Celju se je izreklo za stvarno nepristojno in odstopilo obdolžilni predlog prekrškovnemu organu, Policijski postaji Laško. Ocenilo je, da pri konkretnem prekršku ni nobenih okoliščin, zaradi katerih hitri postopek ne bi bil dovoljen. Po mnenju sodišča to velja še zlasti glede na določbo 59. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 40/06 – v nadaljevanju ZP-1C), ki ukinja vse določbe drugih predpisov, ki urejajo pristojnost prekrškovnih organov in sodišč drugače, kot je bilo to urejeno v 52. členu ZP-1. Po mnenju Okrajnega sodišča so glede na navedeno izpolnjeni pogoji za odločanje Policijske postaje v hitrem postopku.
 
3. Policijska postaja Laško v zahtevi za rešitev spora glede pristojnosti navaja, da je v danem primeru tudi po uveljavitvi ZP-1C pristojno Okrajno sodišče v Celju. Po mnenju Policijske postaje ZP-1C ni v nobenem delu spremenil vsebine 223. člena ZP-1, tudi določbe 59. člena ZP-1C naj ne bi vplivale na ureditev pristojnosti, kar naj bi pomenilo, da je za odločanje o prekrških po ZJRM še vedno pristojno Okrajno sodišče.
 
 
 
B.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
 
5. Iz obdolžilnega predloga Policijske postaje Laško izhaja, da se obdolžencu očita storitev prekrška po četrti točki prvega odstavka 11. člena ZJRM, za katerega je zagrožena denarna kazen do 120.000 tolarjev ali zapor do 30 dni.
 
6. ZP-1 kazni zapora ne pozna,[1] s prehodno določbo tretjega odstavka 223. člena ZP-1[2] je sicer ZP-1 pod določenimi pogoji ohranil možnost izrekanja kazni zapora tudi za prekrške iz ZJRM. Vendar pa je Ustavno sodišče navedeno prehodno določbo razveljavilo, kolikor je bilo mogoče na njeni podlagi izreči kazen zapora (odločba št. U-I-69/06 z dne 14. 12. 2006, Uradni list RS, št. 139/06). To pomeni, da je za prekršek na podlagi četrte točke prvega odstavka 11. člena ZRJM, ki se v konkretnem primeru očita obdolžencu, mogoče izreči samo denarno kazen kot globo (drugi odstavek 223. člena ZP-1).
 
7. Glede na navedeno je po določbi 52. člena ZP-1 za odločanje o tem prekršku pristojna Policijska postaja Laško.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodnika dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
 
 
 
Opombi:
[1]Drugi odstavek 4. člena ZP-1 med sankcijami za prekrške zapora ne našteva.
[2]Ta se glasi: "Do uskladitve zakonov, ki urejajo varnost cestnega prometa, proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, orožje, prekrške zoper javni red in mir, z določbami tega zakona, se glede izrekanja kazni zapora uporabljajo določbe zakona iz drugega odstavka 215. člena tega zakona, za izvršitev kazni zapora pa določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o izvrševanju kazni zapora."
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Policijska postaja Laško
Datum vloge:
04.10.2006
Datum odločitve:
25.01.2007
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Dokument:
US27088