Up-1969/06

Opravilna št.:
Up-1969/06
Objavljeno:
Uradni list RS, št. 89/2007 in OdlUS XVI, 120 | 27.09.2007
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:Up.1969.06
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 141/2003 z dne 6. 4. 2004
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 578/2005 z dne 5. 7. 2006
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 141/2003 z dne 6. 4. 2004 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 578/2005 z dne 5. 7. 2006 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.
Geslo:
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55b.1, 55.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1969/06-7
27. 9. 2007
SKLEP
 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Djuro Arandjus, Ljubljana, na seji 27. septembra 2007
 
sklenil:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 141/2003 z dne 6. 4. 2004 se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 578/2005 z dne 5. 7. 2006 se zavrže.  
 
 
O b r a z l o ž i t e v
 
1. Pritožnik zoper sodbo Vrhovnega sodišča ponovno vlaga ustavno pritožbo. Izpodbija tudi sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, navedeno v drugi točki izreka tega sklepa. Meni, da so mu z izpodbijanima sodbama kršene ustavne pravice. Predlaga, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča tudi po preteku roka za vložitev ustavne pritožbe ter izpodbijani sodbi razveljavi in zadevo vrne sodišču v novo odločanje.
 
2. Pritožnikov predlog, naj Ustavno sodišče izjemoma obravnava ustavno pritožbo, ki jo je vložil po poteku roka, določenega v prvem odstavku 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), se nanaša na sodbo Vrhovnega sodišča. Po prvem odstavku 50. člena ZUstS se ustavna pritožba lahko vloži zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s katerim je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. V skladu s prvim odstavkom 52. člena ZUstS se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča. Po tretjem odstavku 52. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče v posebej utemeljenih primerih izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku šestdesetdnevnega roka.
 
3. Ustavno sodišče je o pritožnikovi ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča, navedeno v prvi točki izreka tega sklepa, že odločilo s sklepom št. Up-187/05 z dne 17. 3. 2006; ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo. Ponovna ustavna pritožba zoper akte, zoper katere je bila že vložena in je bilo o njej že odločeno, ni dopustna. Pritožnik jo je namreč že izčrpal. Zato ponovno odločanje o ustavni pritožbi ni možno. Predlog za izjemno obravnavo na podlagi tretjega odstavka 52. člena ZUstS v primerih, kakršen je pritožnikov, ni možen. Glede na to je bilo treba ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča zavreči. (prva točka izreka)
 
4. Ustavna pritožba se po prvem odstavku 51. člena ZUstS lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča je dovoljena revizija. Pritožnik ni izkazal, da je to pravno sredstvo izčrpal, zato je bilo treba tudi ustavno pritožbo zoper to sodbo zavreči. (druga točka izreka)
 
5. Senat je ta sklep sprejel na podlagi prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena, pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
Predsednica senata
Milojka Modrijan
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Djuro Arandjus, Ljubljana
Datum vloge:
17.10.2006
Datum odločitve:
27.09.2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US27795