U-I-261/12, Up-950/12

Opravilna št.:
U-I-261/12, Up-950/12
Objavljeno:
Neobjavljeno | 14.03.2013
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.261.12
Akt:
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5., 6., 8. in 9. čl.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06), I. tč.

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 256/2011 z dne 11. 7. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) se zavrne. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 256/2011 z dne 11. 7. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki ni predpis, temveč je posamičen akt. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa.
1.5.51.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi.
1.5.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Ločena mnenja članov - Pritrdilna mnenja.
Pravna podlaga:
Člen 160.1, Ustava [URS]
Člen 25.3, 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-261/12-5
Up-950/12-7
14. 3. 2013
 
 
SKLEP 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode, ki jo zastopa dr. Metka Arah, odvetnica v Ljubljani, na seji 14. marec 2013

sklenilo:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) se zavrne. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06) se zavrže. 
 
3. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 256/2011 z dne 11. 7. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011 se ne sprejme. 

OBRAZLOŽITEV

1. Pobudnica je vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (v nadaljevanju Uredba) in I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (v nadaljevanju Sklep). Zatrjuje, da sta izpodbijana akta v neskladju z 2., 3., 14., 22., 25., 67., 74. in 87. členom, drugim in tretjim odstavkom 120. člena ter 147., 153. in 155. členom Ustave.
 
2. Vlaga tudi ustavno pritožbo, s katero izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njena tožba zoper odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje o odmeri vodnega povračila za leto 2007 za HE Moste. Pritožnica zatrjuje, da odmera vodnega povračila temelji na nezakonitih predpisih. Meni, da sodbi ne vsebujeta presoje spornih neustavnih in nezakonitih podzakonskih predpisov.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-215/11, Up-1128/11 z dne 10. 1. 2013 (Uradni list RS, št. 14/13) že presodilo, da določbe 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe niso v neskladju z Ustavo. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče presojalo vsebinsko enake očitke o protiustavnosti in nezakonitosti izpodbijanih določb, kot jih pobudnica uveljavlja v tej zadevi. Po oceni Ustavnega sodišča pobudnica ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju o istih vprašanjih, niti ne odpira novih pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato je Ustavno sodišče njeno pobudo v tem delu zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno presojati ustavnost in zakonitost predpisov in drugih splošnih aktov. Izpodbijani Sklep je Vlada Republike Slovenije izdala na podlagi 8. člena Uredbe. V I. točki Sklepa je določila ceno za osnovo vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007. Točka I Sklepa ne določa meril za oblikovanje cene, zato ni predpis ali splošni akt, za presojo katerega bi bilo Ustavno sodišče pristojno. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (3. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo in tretjo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Korpič – Horvat in Jadek Pensa. Drugo točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Korpič – Horvat. Pritrdilno ločeno mnenje je dala sodnica Sovdat.
 


dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
U-I-109/12-6, Up-496/12-8
U-I-115/12-6, Up-547/12-8
U-I-116/12-6, Up-549/12-8
U-I-260/12-6, Up-944/12-8
U-I-261/12-6, Up-950/12-8
U-I-262/12-6, Up-953/12-8
25. 3. 2013
 
 

Pritrdilno ločeno mnenje sodnice dr. Jadranke Sovdat 
 

1. Vsi sklepi se sklicujejo na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-215/11, Up-1128/11 z dne 10. 1. 2013 (Uradni list RS, št. 14/13). Pri sprejetju te odločbe nisem sodelovala. Odločba v delu, ki je bistven tudi za tokratno določanje (1. točka izreka), ni bila sprejeta soglasno. Ker sta kolegici, ki sta glasovali proti ugotovitvi v navedeni odločbi, da izpodbijane določbe Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) niso protiustavne, tudi tokrat glasovali proti sprejetim odločitvam, želim pojasniti razloge za svoj glas glede 1. točke izreka vsakega od sklepov, s katerimi so bile zavrnjene pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb Uredbe.
 
2. Glasovala sem za vse navedene sklepe, vendar ta glas ne pomeni, da soglašam z ugotovitvijo, da izpodbijane določbe Uredbe niso v neskladju z načelom zakonitosti iz drugega odstavka 120. člena Ustave. To, kar je bilo predmet odločanja v odločbi št. U-I-215/11, Up-1128/11, namreč tokrat ni bilo (več) predmet odločanja. Razlogi, na katerih temeljijo tokratni sklepi, so obrazloženi v 3. točki obrazložitve vsakega od njih. Povedo pa le to, da v primeru, ko je Ustavno sodišče že odločilo o ustavnosti nekega predpisa tako, da je vsebinsko zavrnilo očitke o njegovi protiustavnosti, nova pobuda, ki vsebuje enake očitke o protiustavnosti, ne odpira več pomembnega ustavnopravnega vprašanja, o katerem bi moralo Ustavno sodišče odločiti. Če ne obstajajo razlogi, ki bi narekovali spremembo stališč, sprejetih v prejšnji odločbi, v dobrih dveh mesecih po sprejetju prejšnje odločbe pa je kaj takega malo verjetno pričakovati, torej ni vsebinskih razlogov za ponoven začetek postopka za oceno ustavnosti Uredbe.
 
Glede na to torej ni razlogov za sprejem pobude in dejstvo, da odločba št. U-I-215/11, Up-1128/11 ni bila sprejeta soglasno, po mojem mnenju na to odločitev ne more vplivati.
 
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Sodnica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode
Datum vloge:
16.10.2012
Datum odločitve:
14.03.2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US30043