U-I-210/16

Opravilna št.:
U-I-210/16
Objavljeno:
Neobjavljeno | 23.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.210.16
Akt:
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) (ZPPDej)
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zahtevo zavrže, če predlagatelj ne izkaže ogroženosti pravic samoupravnih lokalnih skupnosti. Ustavno sodišče zahtevo zavrže, če ta ne vsebuje podatkov iz prvega odstavka 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.2.51.3.5 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Predstavniški organi lokalne skupnosti.
1.5.51.1.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve - Nepopolna vloga.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-210/16-14
23. 4. 2020
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Združenja občin Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Rok Smrdelj, na seji 23. aprila 2020
 

sklenilo:

 
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
1. Predlagatelj vlaga zahtevo zoper Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (v nadaljevanju ZPPDej). Navaja, da je izpodbijani zakon prenovil ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki je bila kot enotna dejavnost od leta 1984 urejena v Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, in Uradni list RS, št. 26/90 – ZPPDUP). Pojasnjuje, da je pokopališka in pogrebna dejavnost s sprejetjem Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11 – ZGJS) pridobila status gospodarske javne službe ter da jo je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – v nadaljevanju ZLS) v 21. členu določil za izvirno nalogo občine. Predlagatelj navaja, da zakonodajalec ni navedel razloga za odstop od predhodne ureditve tako, da je občinam odvzel del izvirne naloge ter jo prepustil svobodni gospodarski pobudi. Meni, da izpodbijani zakon neupravičeno posega v pristojnosti lokalnih skupnosti in njihovo pravico do samostojnega urejanja lokalnih zadev ter je zato v neskladju s 140. členom Ustave. Navaja še, da naj bi Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-54/99 z dne 13. 6. 2002 (Uradni list RS, št. 61/02, in OdlUS XI, 137) ugotovilo, da mora pri zagotavljanju storitev te dejavnosti prevladati javni interes in da je ni mogoče opravljati na trgu. Predlagatelj meni, da izpodbijani zakon v ospredje postavlja interes zasebnega kapitala in zato že v izhodišču nasprotuje navedeni odločbi Ustavnega sodišča.
2. Zahteva je bila posredovana v odgovor Državnemu zboru, ki je zavrnil vse očitke predlagatelja. Mnenje je podala tudi Vlada, ki je prav tako zavrnila vse očitke predlagatelja. Na odgovor in mnenje se je odzval predlagatelj, ki vztraja pri svojih navedbah.
 
 
B.
 
3. Za vsebinsko obravnavo zahteve morajo biti izpolnjene procesne predpostavke, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Ta v deseti alineji prvega odstavka 23.a člena določa, da lahko reprezentativno združenje občin z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, če so ogrožene pravice samoupravnih lokalnih skupnosti. Preostale procesne predpostavke so določene v prvem odstavku 24.b člena ZUstS. Ta določa, da mora zahteva vsebovati navedbo členov predpisa, ki se z zahtevo izpodbijajo, ter navedbo razlogov neskladnosti zakona z Ustavo (prva in tretja alineja prvega odstavka 24.b člena ZUstS).
 
4. Reprezentativno združenje občin je kvalificiran udeleženec postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, saj ima na podlagi desete alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS privilegiran dostop do Ustavnega sodišča. Zato se od njega pričakuje, da so vloge jasne, popolne in kvalitetno obrazložene. To velja tako pri utemeljitvi procesnih predpostavk kot pri obrazložitvi vsebinskih očitkov protiustavnosti in nezakonitosti prepisov.[1]
 
5. Predlagatelj ima status reprezentativnega združenja občin.[2] Svojo odločitev za vložitev zahteve dokazuje s predložitvijo sklepa pristojnega organa.[3] S tem je izkazal prvi zakonski pogoj za vsebinsko obravnavo zahteve. Ni pa izkazal obstoja ogroženosti pravic samoupravnih skupnosti in drugih procesnih predpostavk, opisanih v nadaljevanju.
 
6. Predlagatelj ni podal jasnih in določnih navedb, zakaj naj bi sprejetje ZPPDej ogrožalo pravice samoupravnih lokalnih skupnosti. Iz zahteve je sicer mogoče razbrati, da naj bi zakonodajalec s celovito prenovo pogrebne in pokopališke dejavnosti posegel v izvirne pristojnosti občin in ravnal v neskladju s 140. členom Ustave. Vendar gre za splošno in neobrazloženo navedbo, s katero kvalificiran udeleženec postopka pred Ustavnim sodiščem ne more izkazati izpolnjenosti zakonskih pogojev za vsebinsko obravnavo zahteve.
 
7. Zahteva ne izpolnjuje tudi drugih pogojev za vsebinsko obravnavo. Predlagatelj ni navedel, katere člene ZPPDej izpodbija. Predlagatelj v zahtevi ni jasno in določno opredelil razlogov neskladnosti zakonske ureditve z Ustavo.[4] Pri oblikovanju očitka o posegu v pristojnost lokalnih skupnosti je sicer navedel, s katero določbo Ustave je izpodbijani predpis v neskladju, ni pa navedel razlogov za zatrjevano neskladje. Pri oblikovanju očitka o neskladju z javnim interesom manjka tako navedba ustavne določbe kot tudi razlogi za očitano neskladje.[5]
 
8. V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZUstS Ustavno sodišče zahtevo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz 23.a člena in prvega odstavka 24.b člena ZUstS. Ker zahteva navedenih pogojev ne izpolnjuje, njena obravnava ni mogoča in jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
[1] Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-22/15 z dne 27. 3. 2019 (Uradni list RS, št. 32/19), 15. točka obrazložitve.
[2] Iz Uradnega lista RS št. 97/02 z dne 15. 11. 2002 izhaja, da je predlagatelj s to objavo izpolnil pogoj iz sedmega odstavka 86.a člena ZLS in tega dne pridobil status reprezentativnega združenja občin.
[3] Predlagatelj je zahtevi priložil sklep predsedstva Združenja občin Slovenije o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti ZPPDej št. 033-4/2016/16/2 z dne 28. 10. 2016.
[4] Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-202/12 z dne 4. 2. 2014.
[5] Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-14/14, U-I-24/14 z dne 27. 5. 2014.
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Združenje občin Slovenije, Ljubljana
Datum vloge:
15.11.2016
Datum odločitve:
23.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32388