U-I-97/17

Opravilna št.:
U-I-97/17
Objavljeno:
Neobjavljeno | 21.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.97.17
Akt:
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07 in 38/14), 5. odst. 7. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07 in 38/14) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-97/17-5
21. 4. 2020   
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožeta Brodnika, Medvode, na seji 21. aprila 2020
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07 in 38/14) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeno določbo.[1] Nasprotuje izgradnji skladiščnega prostora v gabaritih, ki jih določa izpodbijana določba in so bili povečani z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrt za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 38/14). Izraža dvom, do bo načrtovani prostor uporabljen za namene, predstavljene ob njegovem načrtovanju. Zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju s 50. in 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – ZPNačrt) in drugimi njegovimi določbami, ki urejajo postopek sprejemanja prostorskih aktov ter določajo celovito presojo vplivov na okolje. Z zatrjevanjem neskladnosti z zakonom zatrjuje neskladnost s tretjim odstavkom 153. člena Ustave. Svoj pravni interes zatrjuje s prebivanjem na območju Seničica – Žlebe.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba določa lokacijske pogoje za projektiranje in gradnjo skladiščnega objekta – objekta št. 3. Gradnja neposredno na podlagi izpodbijane določbe ni mogoča, saj mora pristojni upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izdati odločbo, s katero odloči o gradnji in določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Pobudnik bo lahko v tem postopku, če bo izkazal svoj pravni interes, sodeloval kot stranski udeleženec[2] in navajal tudi očitke o protiustavnosti in nezakonitosti izpodbijane določbe. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se v primerih, ko izpodbijana določba ne učinkuje neposredno, pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Ker pobudnik za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti izpodbijane določbe ne izkazuje pravnega interesa, je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
[1] Občina Medvode je 20. 6. 2018 sprejela nov Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18 – v nadaljevanju Novi OPN ), ki je začel veljati 11. 7. 2018 in je Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe ohranil v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njim načrtovani (druga alineja drugega odstavka in četrti odstavek 152. člena Novega OPN). 
[2] Glej 36. in 54. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17– popr. – GZ).
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Jože Brodnik, Medvode
Datum vloge:
13.06.2017
Datum odločitve:
21.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32390