Up-609/17

Opravilna št.:
Up-609/17
Objavljeno:
Neobjavljeno | 17.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.609.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 97/2016 z dne 18. 4. 2017
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-609/17
17. 4. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Tibora International, trgovina in storitve inženiring, d. o. o., Ljubljana ki jo zastopa Godec Černeka Nemec odvetniška družba, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 17. aprila 2020

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 97/2016 z dne 18. 4. 2017 se ne sprejme.
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS  v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
zanj
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
družba Tibora International, trgovina in storitve inženiring, d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
10.07.2017
Datum odločitve:
17.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE310