Up-1615/18

Opravilna št.:
Up-1615/18
Objavljeno:
Neobjavljeno | 20.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1615.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 330/2017 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 69/2017 z dne 21. 9. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 783/2016 z dne 29. 11. 2016
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1615/18-10
20. 4. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Javno podjetje ljubljanski potniški promet, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 20. aprila 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 330/2017 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 69/2017 z dne 21. 9. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 783/2016 z dne 29. 11. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
zanjo
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
družba Javno podjetje ljubljanski potniški promet, d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
24.12.2018
Datum odločitve:
20.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE311