U-I-164/17

Opravilna št.:
U-I-164/17
Objavljeno:
Neobjavljeno | 23.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.164.17
Akt:
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ)

Zakon o volitvah predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 11., 12., 13. in 14. čl.

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 3. odst. 6. čl.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 3. odst. 12. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17), 11., 12., 13. in 14. člena Zakona o volitvah predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92), tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-164/17-8
23. 4. 2020
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ludvika Poljanca, Slovenska Bistrica, na seji 23. aprila 2020
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17), 11., 12., 13. in 14. člena Zakona o volitvah predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92), tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) se zavrne.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedene zakone. Nasprotuje različni določitvi pogojev za kandidiranje za kandidate političnih strank in neodvisne kandidate v Zakonu o lokalnih volitvah (ZLV), Zakonu o volitvah v Državni zbor (ZVDZ) in Zakonu o volitvah predsednika Republike (v nadaljevanju ZVPR) ter ureditvi volilne kampanje v tretjem odstavku 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) in tretjem odstavku 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Vsi izpodbijani zakoni naj bi bili v neskladju s 14. in 22. členom Ustave, ZVPR pa tudi s 15., 39., 104. in 107. členom Ustave. Pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče izvede javno razpravo ob njegovi prisotnosti in prisotnosti javnosti.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobudnik obrazloženo ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju o istih vprašanjih,[1] niti ne odpira novih ustavnopravnih vprašanj. Zato je njegovo pobudo zavrnilo.
 
3. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.
 
4. Ustavno sodišče ni sledilo predlogu pobudnika, naj odloči po opravljeni javni obravnavi, ker ta za odločitev o oceni ustavnosti izpodbijanih zakonov ni potrebna.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Jaklič.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 

[1] Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-220/97 z dne 29. 10. 1997 (Uradni list RS, št. 70/97, in OdlUS VI, 137), št. U-I-32/15 z dne 8. 11. 2018 (Uradni list RS, št. 82/18, in OdlUS XXIII, 12), št. U-I-49/06 z dne 22. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 70/06, in OdlUS XV, 56) in št. U-I-372/96 z dne 4. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 22/99, in OdlUS VIII, 44), ter sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-311/94 z dne 16. 2. 1996 (OdlUS V, 23), št. U-I-308/05 z dne 9. 2. 2006, št. U-I-281/07 z dne 10. 4. 2008, št. U-I-267/11 z dne 3. 11. 2011, št. U-I-119/11 z dne 3. 11. 2011, št. U-I-285/11 z dne 15. 12. 2011, št. U-I-291/11 z dne 5. 4. 2012, št. U-I-111/17 z dne 13. 7. 2017, št. U-I-189/19, Mp-1/19 z dne 24. 10. 2019 in št. U-I-408/18 z dne 18. 12. 2019.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Ludvik Poljanec, Slovenska Bistrica
Datum vloge:
23.10.2017
Datum odločitve:
23.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32397