Up-255/17

Opravilna št.:
Up-255/17
Objavljeno:
Neobjavljeno | 22.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.255.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 110/2016 z dne 23. 12. 2016 in sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 157/2016 z dne 9. 9. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 161/2015 z dne 22. 2. 2016

Ustavna pritožba zoper ravnanje Okrajnega sodišča v Piranu, Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi Gorici v zvezi s predhodnim preizkusom tožbe
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-255/17
22. 4. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Jugoslovenska izvozna i kreditna banka A. D., Republika Srbija, ki jo zastopa Nina Radulovič, odvetnica v Ljubljani, na seji 22. aprila 2020
 

sklenil:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 110/2016 z dne 23. 12. 2016 in sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 157/2016 z dne 9. 9. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 161/2015 z dne 22. 2. 2016 se ne sprejme.

2. Ustavna pritožba zoper ravnanje Okrajnega sodišča v Piranu, Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi Gorici v zvezi s predhodnim preizkusom tožbe se zavrže.
 
3. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožničini pravici, obveznosti ali pravni koristi (2. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ter prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena in prve alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
zanj
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jugoslovenska izvozna i kreditna banka A. D., Republika Srbija
Datum vloge:
21.03.2017
Datum odločitve:
22.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE312