Up-258/20

Opravilna št.:
Up-258/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 17.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.258.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2152/2019 z dne 11. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 121/2019 z dne 21. 10. 2019 in s sklepom istega sodišča št. I 121/2019 z dne 27. 6. 2019

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ips 581/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 228/2016 (pristopna I 218/2017) z dne 18. 1. 2019
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-258/20
17. 4. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Marta Poljanšek Zupan, Bled, ki jo zastopa Lara Savnik, odvetnica v Radovljici, na seji 17. aprila 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2152/2019 z dne 11. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 121/2019 z dne 21. 10. 2019 in s sklepom istega sodišča št. I 121/2019 z dne 27. 6. 2019 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ips 581/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 228/2016 (pristopna I 218/2017) z dne 18. 1. 2019 se zavrže.
 
3. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ponovna ustavna pritožba zoper akte, zoper katere je bila že vložena ustavna pritožba in je bilo o njej že odločeno, ni dopustna (2. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena, prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
zanj
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marta Poljanšek Zupan, Bled
Datum vloge:
09.03.2020
Datum odločitve:
17.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE313