U-I-21/20, Up-119/20

Opravilna št.:
U-I-21/20, Up-119/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 16.04.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.21.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 202/2019 z dne 24. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. PR 123/2019 z dne 4. 4. 2019

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1), 1. odst. 144. čl. v zvezi s 3. tč. 1. odst. 143. čl.

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16 in 54/17) (ZPrCP), 23. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 202/2019 z dne 24. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. PR 123/2019 z dne 4. 4. 2019 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 144. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 143. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) in 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16 in 54/17) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.11 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55. a členu ZUstS.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.3., 55.a.2.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-21/20-4
Up-119/20-5
16. 4. 2020
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Marka Praznika, Škocjan, ki ga zastopa Polona Čarman, odvetnica v Ljubljani, na seji 16. aprila 2020
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 202/2019 z dne 24. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. PR 123/2019 z dne 4. 4. 2019 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 144. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 143. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) in 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16 in 54/17) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper pravnomočno odločitev, s katero ga je sodišče prve stopnje spoznalo za odgovornega storitve prekrška po osmem odstavku 56. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 43/19 – ZVoz-1), ker je upravljal s skupino vozil, sestavljeno iz vlečnega in priklopnega vozila, ne da bi imel veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Izreklo mu je opomin, naložilo plačilo stroškov postopka in zavrnilo predlog prekrškovnega organa za odvzem zaseženega vozila (ki je bilo že vrnjeno lastniku). Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo obrambe. Pritožnik vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 144. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 143. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) in 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP). Pravni interes deloma utemeljuje z vloženo ustavno pritožbo, deloma pa z zatrjevanjem neposrednega učinkovanja izpodbijanih določb.
 
2. Ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, praviloma ni dovoljena (četrta alineja drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS), razen če gre za posebej utemeljen primer (tretji odstavek 55.a člena ZUstS), kar mora pritožnik obrazloženo zatrjevati.
 
3. Pritožnik ni podal obrazloženega predloga za izjemno odločanje o sicer nedovoljeni ustavni pritožbi. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijane določbe ZP-1 in ZPrCP ne učinkujejo neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pobudnikov pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb temelji na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnika ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Marko Praznik, Škocjan
Datum vloge:
31.01.2020
Datum odločitve:
16.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US32405