U-I-292/19

Opravilna št.:
U-I-292/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.292.19
Akt:
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV), 5. in 103. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. in 103. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-292/19-5
4. 5. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sandija Sendelbaha, Šentjur, ki ga zastopa Odvetniška družba Ternik Bučar, o. p., d. o. o., Radlje ob Dravi, na seji 4. maja 2020
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. in 103. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pobudnik izpodbija 5. in 103. člen Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ki urejata volilno pravico. Zatrjuje njuno neskladje s 1., 2., 43. in 44. členom Ustave. Meni, da kandidat, ki z nepošteno volilno kampanjo povzroči razveljavitev volitev, na novih volitvah ne bi smel kandidirati.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sandi Sendelbah, Šentjur
Datum vloge:
01.07.2019
Datum odločitve:
04.05.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32401