U-I-430/18

Opravilna št.:
U-I-430/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.430.18
Akt:
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV), 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-430/18-4
29. 4. 2020
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude političnih strank Sloga, Ljubljana, ki jo zastopa Janko Veber, Kočevje, Davkoplačevalci se ne damo več!, Maribor, ki jo zastopa Vili Kovačič, Ljubljana, Gibanje Zedinjena Slovenija, Maribor, ki jo zastopa Andrej Šiško, Maribor, Naprej Slovenija, Ljubljana, ki jo zastopa Jožef Jarh, Ljubljana, ter Rastka Plohla, Miklavž na Dravskem polju, in Gašperja Ferjana, Idrija, na seji 29. aprila 2020
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pobudniki izpodbijajo 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. člen Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ki urejajo kandidiranje za člane občinskega sveta, župana in člane svetov četrtnih skupnosti. Navajajo, da izpodbijane določbe omogočajo neenakopravno kandidaturo in s tem izvolitev, ker različnim kandidatom določajo različne pogoje za kandidiranje. Menijo, da bi moral ZLV za vse določiti enake pogoje, npr. vsak kandidat bi moral zbrati petnajst podpisov državljanov in število ne bi smelo biti vezano na število državljanov z volilno pravico v različnih občinah ali na število udeleženih volivcev na preteklih volitvah. Izpodbijane določbe naj bi bile protiustavne tudi zato, ker naj politične stranke in skupine državljanov ne bi imele pravice do določanja kandidatov, temveč naj bi bila pravica do izvolitve in s tem kandidature neposredna in neodtujljiva pravica vsakega državljana z volilno pravico. Pobudniki navajajo tudi, da "izpodbijana ureditev privilegira kandidate političnih strank v primerjavi z drugimi kandidati, ki jim nalaga težje delo za izpolnitev zakonskih pogojev kandidature, to je zbiranje podpisov volivcev, pri čemer jim nalaga različno število podpisov glede na število udeleženih volivcev na zadnjih volitvah in razliko v številu zbranih podpisov, ki jih morajo imeti različni kandidati v različnih občinah". Zatrjujejo neskladje izpodbijanih določb s 14.,15., 22., 43., 80., 153., 160. in 161. členom Ustave, Poslovnikom Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20), Splošno deklaracijo človekovih pravic (Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1995, str. 1) in Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
2. Pobudo vlaga šest pobudnikov, med njimi štiri politične stranke in dva volivca. Glede na to, da pobudnica politična stranka Sloga, ki jo zastopa Janko Veber, izpolnjuje procesne pogoje za vložitev pobude, se Ustavno sodišče ni ukvarjalo z vprašanjem, ali te pogoje izpolnjujejo tudi drugi pobudniki.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobudniki ne navajajo razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju o istih vprašanjih,[1] niti ne odpirajo novih ustavnopravnih vprašanj. Zato je Ustavno sodišče njihovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. člena ZLV zavrnilo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
[1] Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-336/96 z dne 4. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 22/99, in OdlUS VIII, 43), št. U-I-220/97 z dne 29. 10 1997 (Uradni list RS, št. 70/97, in OdlUS VI, 137) in št. U-I-49/06 z dne 22. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 70/06, in OdlUS XV, 56).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Politična stranka Sloga, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
17.07.2018
Datum odločitve:
29.04.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32400