U-I-59/20

Opravilna št.:
U-I-59/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 13.05.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.59.20
Akt:
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (Uradni list RS, št. 81/19) (ZPOD2TDK)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (Uradni list RS, št. 81/19) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
U-I-59/20-8
13. 5. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Viljema (Vili) Kovačiča, Ljubljana, Sergija Andrejaša, Črni Kal, Domna Marovta, Topovlje, in Jožefa Horvata, Šmarje, na seji 13. maja 2020
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (Uradni list RS, št. 81/19) se zavrne.
 

Obrazložitev

 
 
A.
 
 
2. Pobudniki navajajo, da se je pobudnik Viljem (Vili) Kovačič oziroma Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo "angažirala" za zbiranje podpisov za vložitev pobude za razpis zakonodajnega referenduma. Menijo, da je bilo zbiranje že na začetku onemogočeno, ker je bil zakon sprejet v času božično-novoletnih praznikov in predsednik Državnega zbora ni določil novega roka za zbiranje podpisov od 3. 1. 2020 dalje v skladu s 16. členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZRLI). Zbiranje naj bi jim bilo onemogočeno tudi zato, ker je zakonodajalec v ZPOD2TDK združil ureditev dveh poroštev za dva ločena projekta izgradnje javne infrastrukture. Tako naj bi onemogočil postavitev "konsistentnega" referendumskega vprašanja, državljani pa niso imeli možnosti podpreti en projekt in nasprotovati drugemu.
 
3. Pobudniki ZPOD2TDK očitajo tudi neskladje z 72. členom Ustave, ker naj bi bil projekt izgradnje drugega tira železnice Divača–Koper izveden na podlagi gradbenega dovoljenja brez "na (CPVO) obveznem predhodnem dokumentu" celovite presoje vplivov na okolje, kar naj bi bilo obvezno zaradi posega v zaščiteno območje Nature 2000. Pobudniki menijo, da sta druga in četrta alineja 3. člena ZPOD2TDK v medsebojnem nasprotju, da so določbe, ki urejajo višino obrestnih mer pri pridobivanju kreditov za izvedbo projektov blanketne norme, ter da prvi odstavek 5. člena ZPOD2TDK odpira možnost obremenjenosti Republike Slovenije tudi za "sporne obveznosti", kar je v nasprotju s "splošnimi določbami, določbami, ki zadevajo poroštvo in ni v državno korist". ZPOD2TDK očitajo tudi neskladje s 3.a členom Ustave, ker ne spoštuje "direktiv o pticah in o habitatih in o vodnih virih, ki predstavljajo zakonsko osnovo Nature 2000". Pobudniki iz previdnosti, če bi Ustavno sodišče štelo, da niso izkazali pravnega interesa za vložitev pobude, vlagajo tudi ustavno pritožbo. Predlagajo, naj Ustavno sodišče vlogo prednostno obravnava, zadrži izvajanje ZPOD2TDK, izvede glavno obravnavo ter ugotovi njegovo protiustavnost in ga razveljavi.
 
4. Pobuda je bila dne 4. 3. 2020 dopolnjena s fotokopijo časopisnega članka z naslovom "Vili Kovačič naj ne zavaja ljudi".
 
 
B.
 
5. V pobudi je kot pobudnica navedena tudi Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo. Ustavno sodišče je, ne da bi se spuščalo v presojo, ali civilna iniciativa izkazuje procesne predpostavke za vložitev pobude, štelo, da jo vlagajo zgolj Viljem (Vili) Kovačič in drugi pobudniki posamezniki.[1]
 
6. Pobudniki pobudo naslovijo tudi kot "ustavno pritožbo zoper nezakonit postopek določitve roka za zbiranje podpisov za pobudo za referendum" in v obrazložitvi navajajo, da "iz previdnosti vlagajo tudi ustavno pritožbo". Ker je iz vsebine tega dela vloge mogoče sklepati, da pobudniki uveljavljajo kršitev ustavnih pravic v predhodnem referendumskem postopku, je Ustavno sodišče štelo, da pobudniki tudi v tem delu vlagajo pobudo.[2]
 
7. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda (tako glede ustavnosti zakonodajnega postopka, po katerem je bil izpodbijani zakon sprejet, kot tudi glede njegove vsebine) ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
8. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude. Ustavno sodišče tudi ni sledilo predlogu pritožnika, naj odloči po opravljeni javni obravnavi, saj ta za odločitev o pobudi očitno ni bila potrebna.
 
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Rajko Knez
 
 
 
 
 
[1] Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-471/19 z dne 8. 1. 2020 in št. U-I-132/16 z dne 17. 10. 2019.
[2] V skladu z ustaljeno presojo Ustavno sodišče kršitve teh pravic presoja v postopku s pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakonodajnega postopka. Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-54/09 z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 34/11), 27. točka obrazložitve, ter sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-268/12 z dne 15. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 88/12), 3. točka obrazložitve, in št. U-I-85/16, Up-398/16 z dne 14. 7. 2016 (Uradni list RS, št. 52/16, in OdlUS XXI, 26), 22. točka obrazložitve.
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Viljem (Vili) Kovačič, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
03.03.2020
Datum odločitve:
13.05.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32409