U-I-213/19

Opravilna št.:
U-I-213/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.213.19
Akt:
Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19) (ZIOMVN)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti zakona, ki ga je Ustavno sodišče že razveljavilo.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-213/19-18
3. 6. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Vladka Begana, Šmarje pri Jelšah, na seji 3. junija 2020
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju ZIOMVN). Zatrjuje, da je v neskladju z 2. členom, drugim odstavkom 3. člena, tretjim odstavkom 3.a člena ter 23., 25., 89. in 153. členom Ustave, 8. členom Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10, MP, št. 17/04 in 1/10), 16. členom Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22. 7. 1992), Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18 – ZON) in 5. točko prvega odstavka 26. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo – ZZZiv).
 
2. Skladno s 24. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) lahko da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona, kdor izkaže pravni interes. Na obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti ves čas postopka.
 
3. Pobudnik želi z obravnavano pobudo doseči razveljavitev izpodbijanega zakona. Ker je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-194/19 z dne 9. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 58/20) ZIOMVN že razveljavilo, pobudnik za presojo njegove ustavnosti ne izkazuje pravnega interesa.[1] Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
 
 
[1] Primerjaj npr. s sklepi Ustavnega sodišča št. U-I-211/12 z dne 19. 4. 2013, št. U-I-221/12 z dne 30. 5. 2013, št. U-I-263/12 z dne 31. 5. 2013 in št. U-I-271/12, Up-993/12 z dne 26. 6. 2013.
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Vladko Began
Datum vloge:
04.09.2019
Datum odločitve:
03.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Dokument:
US32424