Up-1042/17

Opravilna št.:
Up-1042/17
Objavljeno:
Neobjavljeno | 10.06.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1042.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 397/2014 z dne 23. 10. 2015 v zvezi z odločbo Agencije za energijo št. 136-05-0133/0139/2012/0238/2014 z dne 21. 11. 2014
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 397/2014 z dne 23. 10. 2015 v zvezi z odločbo Agencije za energijo št. 136-05-0133/0139/2012/0238/2014 z dne 21. 11. 2014 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagala podrejeno.
Geslo:
1.5.51.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
Up-1042/17-8
 10. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba VRC, d. o. o., Vipava, ki jo zastopa Lidija Kobe, odvetnica v Ljubljani, na seji 10. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 397/2014 z dne 23. 10. 2015 v zvezi z odločbo Agencije za energijo št. 136-05-0133/0139/2012/0238/2014 z dne 21. 11. 2014 se ne sprejme.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za oceno ustavnosti 375. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 – EZ-1), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagala podrejeno. Čeprav pritožnica ni izrecno navedla, da pobudo vlaga podrejeno, tak njen namen jasno izhaja iz vsebine navedb v pobudi.[1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[2] Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijani odločbi temeljita na protiustavnem predpisu, oceno njegove ustavnosti opravilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS).
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
[1] Pobudnica Agenciji za energijo in sodišču očita protiustavno razlago veljavnih predpisov. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi edina pravilna, zatrjuje protiustavnost izpodbijane zakonske določbe z drugim odstavkom 15. člena in s 33. členom Ustave.
[2] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-504/14, Up-563/14 z dne 26. 9. 2014, št. Up-457/13 z dne 17. 6. 2015, št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018, št. Up-1232/18 z dne 13. 6. 2019 in št. Up-74/18 z dne 9. 9. 2019.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
VRC d.o.o., Vipava
Datum vloge:
21.11.2017
Datum odločitve:
10.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US32426