U-I-160/20

Opravilna št.:
U-I-160/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 28.05.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.160.20
Akt:
Odredba o dodatnih ukrepih v Občini Polzela
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odredbe o dodatnih ukrepih v Občini Polzela glede izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobuda mora vsebovati tudi podatke, ki jih zakon terja za zahtevo. V zahtevi je treba navesti podatke, ki jih določa zakon, pa tudi druge podatke, ki jih določi Poslovnik Ustavnega sodišča. Pobuda se zavrže, če zahtevani podatki niso navedeni.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
1.5.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Ločena mnenja članov - Odklonilna mnenja.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-160/20-5
28. 5. 2020
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude občanov Občine Polzela, Polzela, na seji 28. maja 2020
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odredbe o dodatnih ukrepih v Občini Polzela glede izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku tega sklepa navedeni akt. Zatrjujejo, da je sporna zlasti II. točka tega akta. Navajajo, da je pobuda anonimna in poslana s strani občanov Občine Polzela.
 
2. Vložena pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa mora vsebovati tudi podatke, ki jih zakon terja za zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa (drugi odstavek 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). V zahtevi je treba poleg navedbe členov predpisa, ki se z njo izpodbijajo, številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen, razlogov neskladnosti z Ustavo ali zakonom, ter podatkov o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve navesti tudi druge podatke, ki jih določi poslovnik Ustavnega sodišča (prvi odstavek 24.b člena ZUstS). V točki II priloge k Poslovniku Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20 – v nadaljevanju Poslovnik) je določeno, da mora pobuda med drugim vsebovati "osebno ime, naziv ali firmo pobudnika" (prva alineja 1. točke) in "podpis vložnika" (2. točka).
 
3. Iz vloge pobudnikov je razvidno, da ni podpisana, prav tako iz nje ne izhaja, čigava je (anonimna vloga). Pobudniki tako v pobudi niso navedli zahtevanih podatkov iz prvega v zvezi drugim odstavkom 24.b člena ZUstS. Ustavno sodišče je zato pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Mežnar.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Občani Občine Polzela
Datum vloge:
17.04.2020
Datum odločitve:
28.05.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US032432