Up-952/18

Opravilna št.:
Up-952/18
Objavljeno:
Neobjavljeno | 11.06.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.952.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 43/2018 z dne 18. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 746/2017 z dne 12. 12. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II P 618/2014 z dne 19. 4. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-952/18-6
11. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Anton Lipuš, Oplotnica, ki ga zastopa Anton Rus, odvetnik v Slovenskih Konjicah, na seji 11. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 43/2018 z dne 18. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 746/2017 z dne 12. 12. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II P 618/2014 z dne 19. 4. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS  v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Anton Lipuš
Datum vloge:
03.07.2018
Datum odločitve:
11.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE371