Up-831/19

Opravilna št.:
Up-831/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.831.19
Akt:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 99/2019 z dne 9. 5. 2019

2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 114/2016 z dne 19. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 100/2008 z dne 30. 11. 2015
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-831/19-5
12. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Rado Škofic, Mengeš, ki ga zastopa stalna skrbnica Smiljana Mayer Škofic, Mengeš, na seji 12. junija 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 99/2019 z dne 9. 5. 2019 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 114/2016 z dne 19. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 100/2008 z dne 30. 11. 2015 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in četrte alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Rado Škofic
Datum vloge:
19.07.2019
Datum odločitve:
12.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE372