Up-1037/18

Opravilna št.:
Up-1037/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1037.18.
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 193/2016 z dne 17. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3330/2015 z dne 27. 1. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2898/2013-I z dne 9. 7. 2015 ter s popravnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2898/2013-I z dne 11. 9. 2015
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
Up-1037/18-5
15. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Boštjan Boh, Grosuplje, ki ga zastopata Brane Sluga in David Sluga, odvetnika v Ljubljani, na seji 15. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 193/2016 z dne 17. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3330/2015 z dne 27. 1. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2898/2013-I z dne 9. 7. 2015 ter s popravnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2898/2013-I z dne 11. 9. 2015 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Boštjan Boh
Datum vloge:
16.07.2018
Datum odločitve:
15.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE374