Up-1323/18

Opravilna št.:
Up-1323/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1323.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 116/2018 z dne 23. 8. 2018 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 160/2018 z dne 24. 5. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 930/2016 z dne 11. 12. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
Up-1323/18-7
1. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Matej Bračič, Divača, ki ga zastopa Odvetniška pisarna LMR, d. o. o., Ljubljana, na seji 1. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 116/2018 z dne 23. 8. 2018 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 160/2018 z dne 24. 5. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 930/2016 z dne 11. 12. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Matej Bračič
Datum vloge:
15.10.2018
Datum odločitve:
01.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE375