Up-964/17

Opravilna št.:
Up-964/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.964.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-107/2017 z dne 11. 8. 2017 v zvezi z odločbo o prekršku Finančne uprave RS, št. DT 71011-69/2017-9 (03-060-03) z dne 30. 5. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-964/17-7
1. 6. 2020
 
 
                                                 SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil samostojni podjetnik Robert Pešič, s. p., Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa Dušan Medved, odvetnik v Krškem, na seji 1. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-107/2017 z dne 11. 8. 2017 v zvezi z odločbo o prekršku Finančne uprave RS, št. DT 71011-69/2017-9 (03-060-03) z dne 30. 5. 2017 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pritožnik nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi.[1]
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
 
 
 
[1] Iz dopisa Vrhovnega sodišča z dne 15. 5. 2020 in priložene sodbe Vrhovnega sodišča št. IV Ips 15/2018 z dne 18. 7. 2018 izhaja, da je Vrhovno sodišče sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-107/2017 z dne 11. 8. 2017 razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Robert Pešič
Datum vloge:
27.10.2017
Datum odločitve:
01.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE379