Up-7/18

Opravilna št.:
Up-7/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.7.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 221/2017 z dne 21. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 238/2017 z dne 31. 5. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 662/2013 z dne 8. 11. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
Up-7/18-5
1. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Iztok Tuma, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, na seji 1. junija 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 221/2017 z dne 21. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 238/2017 z dne 31. 5. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 662/2013 z dne 8. 11. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Iztok Tuma
Datum vloge:
03.01.2018
Datum odločitve:
01.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE380