Up-1288/18

Opravilna št.:
Up-1288/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1288.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 48/2018 z dne 19. 6. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 676/2017 z dne 30. 11. 2017 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 55/2016 z dne 7. 6. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1288/18-8
1. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Franc Skok, Gomilsko, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 1. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 48/2018 z dne 19. 6. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 676/2017 z dne 30. 11. 2017 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 55/2016 z dne 7. 6. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Franc Skok
Datum vloge:
28.09.2018
Datum odločitve:
01.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE381