Up-212/20

Opravilna št.:
Up-212/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.212.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 217/2019 z dne 18. 12. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1424/2019 z dne 23. 10. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-212/20-5
4. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Marjan Habič, Begunje pri Cerknici, ki ga zastopa Mirjana Kranjčevič, odvetnica v Ljubljani, na seji 4. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 217/2019 z dne 18. 12. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1424/2019 z dne 23. 10. 2019 se ne sprejme.
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marjan Habič
Datum vloge:
26.02.2020
Datum odločitve:
04.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE407