Up-821/18

Opravilna št.:
Up-821/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.821.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 33/2018 z dne 10. 4. 2018

Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 820/2017 z dne 11. 1. 2018 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 355/2006 z dne 24. 2. 2017

Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 355/2006 z dne 4. 12. 2006
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-821/18-7
11. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Jožef Zidar, Jesenice, na seji 11. junija 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 33/2018 z dne 10. 4. 2018 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 820/2017 z dne 11. 1. 2018 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 355/2006 z dne 24. 2. 2017 se zavrže.
 
3. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 355/2006 z dne 4. 12. 2006 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pritožnik nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi (3. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge in pete alineje prvega odstavka 55.b člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jožef Zidar
Datum vloge:
22.05.2018
Datum odločitve:
11.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje zavrženje
Dokument:
USE417